Настани

КУРС ЗА ШВЕДСКИ ЈАЗИК

Научете холандски јазик со native speaker во Институт КОНЦЕПТ
Курсот по шведски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Шведска и кои го говорат шведскиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата го следи стандардизираниот курс на студии СФИ кои ги опфакаат степените А1, А2, Б1 и Б2 спред заедничката европска рамка на јазици. Истата опфаќа функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнувањето во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?
А1 и А2 ниво:

Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации 
Телефонска комуникација
Пишување неформални писма, понуди, табели, докум енти и слично
Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во секојдневната и деловната комуникација
Подобрување  на способноста за усна комуникација (говорење)

Б1 и Б2 ниво:

Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации 
Телефонска комуникација
Пишување деловни писма, извештаи, понуди, CV и слично
Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во деловната комуникација
Толкување различни деловни документи
Подобрување  на способноста за усна комуникација (говорење)
Видови курсеви:      

Општ почетен курс за изучување шведски јазик 
- А1
- А2 
- Б1
- Б2

Општи информации: 

Наставата ќе трае вкупно 3 месеци, 44 часови/45 минути час, во блок-часови, два пати неделно, во периодот од 19.30 до 21.00 часот;
Секој учесник добива соодветна литература;
Работа во мала група;
Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на шведски јазик од соодветното ниво.

Цената за следење на курсот во група изнесува 10.000 ден. + ДДВ, со можност за плаќање на три рати.

 За сите дополнителни информации во врска со курсот слободно контактирајте со: 
м-р Ленче Зикова, тел. 02 3128 526 и 02 3128 525, e-mail: institut@koncept.com.mk