Настани

КУРС ЗА ШВЕДСКИ ЈАЗИК

Курсот по шведски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Шведска и кои го говорат шведскиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата го следи стандардизираниот курс на студии СФИ кои ги опфакаат степените А1, А2, Б1 и Б2 спред заедничката европска рамка на јазици. Истата опфаќа функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнувањето во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?
А1 и А2 ниво:

Б1 и Б2 ниво:

Видови курсеви:      

  1. Општ почетен курс за изучување шведски јазик 
    - А1
    - А2 
    - Б1
    - Б2

Општи информации: 

Цената за следење на курсот во група изнесува 10.000 ден. + ДДВ, со можност за плаќање на три рати.

Цената за индивидуални часови изнесува 18.000 ден + ДДВ.

 За сите дополнителни информации во врска со курсот слободно контактирајте со: 
м-р Ленче Зикова, тел. 02 3128 526 и 02 3128 525, e-mail: institut@koncept.com.mk