Курс за Англиски Јазик

Курсот по англиски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Велика Британија и кои го говорат англискиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата е осмислена како функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнување во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

Видови курсеви:      

 1. Општи курсеви по деловен англиски јазик
  - Деловен англиски јазик - почетно ниво (Pre-Intermediate)
  - Деловен англиски јазик - средно ниво (Intermediate)
  - Деловен англиски јазик - напредно ниво (Upper-intermediate)
 2. Специјалистички курсеви по деловен англиски јазик
  - Деловен англиски  јазик за правници
  - Деловен англиски јазик за маркетинг и менаџмент
  - Деловен англиски јазик за финансии и банкарство
  - Деловен англиски јазик за медицина и фармација
  - Деловен англиски јазик за туризам, хотелиерство и угостителство

Општи информации: