ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИТЕ ПРАВНИ ДЕЈСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ОД УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВО

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел за поподробно запознавање со  Законот за облигационите односи и Законот за стечај во делот на побивање на должниковите правни дејства. Исто така учесниците ќе се запознаат со надомест на штета причинета од управител на друштвото. 
На крајот на обуката ќе се води расправа и за прашања кои се од интерес на учесниците. 

Агенда:

1.Побивање на должниковите правни дејства согласно Законот за облигационите односи и согласно Законот за стечај. 

2.Надомест на штета причинета од управител на друштво.

Обуката е наменета за:

За претставници од сите трговски друштва кои секојдневно се соочуваат со оваа проблематика, правни сектори, сектори за човечки ресурси, менаџери и сопственици.