ПРАВОЗАШТИТНИ СРЕДСТВА (ПРИГОВОРИ, ЖАЛБИ, ТУЖБИ, ПРОТИВИЗВРШУВАЊЕ) ПРИ ПРИСИЛНОТО ИЗВРШУВАЊЕ, СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ СО ОДРЖУВАЧКА И СО ГРАДЕЊЕ НА ТУЃО ЗЕМЈИШТЕ

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел за поподробно запознавање со правната проблематика на правозаштитни средства при присилно извршување, како  и стекнување на сопственост со одржувачка и со градење на туѓо земјиште, со оглед на недоразбирањата и недоволното познавање на законските прописи и судската практика во тие правни подрачја. На крајот ќе се води расправа и за прашања кои се од интерес на учесниците.

Агенда:

I.    Правозаштитни средства (приговори, жалби, тужби, противизвршување) при присилното извршување:

II.    Стекнување на сопственост со одржувачка и со градење на туѓо земјиште

1.    Стекнување на сопственост со градење на туѓо земјиште:

2.    Стекнување на сопственост со одржувачка

3.    Приватизација на градежно земјиште пренесено од поранешен приватен сопствени кој имал право на користење.

Обуката е наменета за:

Правните застапници и советници: адвокати, вработени во адвокатски канцеларии, правници во корпорациите, и други лица кои се бават со правни дејности во овие области.