ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:  ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ; ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС; ПОНУДА НА НОВ ПРОМЕНЕТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ; НАЧИНИ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС; ПОСТАПКА ПРИ ОТКАЗ ОД ДЕЛОВНИ ПРИЧИНИ; НАЈНОВИ ИЗМЕНИ ВО ЗРО ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС ПОРАДИ ВОЗРАСТ

Цели на обуката:

Обуката се организира со цел обработка на специфичностите од последните измени и дополнувања на Законот за работните односи на Република Македонија. Обуката ќе ги опфати најзначајните аспекти на договорот за вработување, со посебен акцент на права и обврски од работен однос и понуда на нов променет договор за вработување. Ќе бидат разработени и сите значајни прашања поврзани со начините на престанок на работен однос, постапката при отказ од деловни причини и ќе бидат толкувани најновите измени во ЗРО за престанок на работен однос поради возраст. На крај ќе се води расправа и за прашања кои се од интерес на учесниците.
 
Агенда:

Обуката е наменета за:

За претставници од сите трговски друштва кои секојдневно се соочуваат со трудово-правната проблематика, правни сектори, сектори за човечки ресурси, менаџери.