КАКО ДА ПОДГОТВИТЕ ДОБАР БИЗНИС ПЛАН

Цели на обуката:

Секој бизнис започнува со идеја. Прашањето е: како еден успешен претприемач од возбудлива нова идеја доаѓа до возбудлив нов бизнис? Првиот чекор е да се запише идејата на хартија; да се одвои време да се напише квалитетен бизнис план. Целта е да се напише јасен бизнис план, кој го истакнува не само економскиот потенцијал на компанијата, туку и придобивките кои ќе ги донесе самиот бизнис на животната средина и општеството.

Иновативните бизнис идеи ја имаат моќта не само да генерираат профит, туку и да најдат решенија за критични проблеми од животната средина и општеството. Бизнис планот е потребен и за самиот претприемач, за да си ги среди сметките, да се обиде да ја согледа состојбата и да оцени колку навистина неговата идеја е остварлива и профитабилна. Меѓутоа, бизнис планот исто така е првиот неопходен документ што потенцијалните инвеститори ќе го побараат од претприемачот.

Целта на бизнис планот е да го убеди инвеститорот во спроведливоста на идејата што се нуди со него, но и во способноста на претприемачот неа да ја реализира. Бизнис планот е почетниот водич за оценување на успешноста на проектот и за оценување на неговата профитабилност. Тој, во прв ред, треба да одговори на основното прашање што си го поставува секој инвеститор: колку проектот е атрактивен и колку ветува дека ќе го покрие ризикот што е поврзан со неговото финансирање. процесот на бизнис планирање не е важен само за новите претпријатија. Всушност деловното планирање е процес што никогаш не завршува. 

Агенда:

 1. Процес на планирање на бизнис план 
  -    Процена на ситуација 
  -    Развивање на мисија
  -    Поставување на цели
  -    Следење на процесот
 2. Содржина на бизнис план 
  -    Насловна страна и содржина 
  -    Извршно резиме 
  -    Мисија и цели
  -    Производи и услуги
  -    Информации за пазарот
  -    Маркетинг план
  -    Оперативен план
  -    Финансиски план
 3. Инкорпорирање на прашања поврзани со животната средина во вашиот бизнис план  (зелен бизнис план)
 4. Намената на бизнис планот  
 5. Квалитети на добар бизнис план

Обуката е наменета за:

Сите оние кои што се заинтересирани за отпочнување на нов сопствен бизнис или пак поседуваат бизнис за кој сакаат да изработат бизнис план кој ќе им овозможи полесно следење и планирање на процесите и дополнителни финансии. Обуката е наменета и за сите оние коишто сакаат да научат како се изготвува добар бизнис план со користење на најсовремени техники.