ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА СПОРЕД СТАНДАРДОТ ISO 31000

Цели на обуката:

Управувањето со ризици е важен фактор за успешно раководење и организирање на компанијата и предвидување на ризиците пред да се случат. Со помош на стандардот ISO 31000, организацијата може да воспостави систематичен пристап за управување со ризиците преку дефинирање на контекстот и алатките кои ќе се користат како и активностите и одговорностите. Целта на оваа обука е преку кратки презентации и интерактивни вежби да ви ги доближи концептите и да ве запознае со техниките за дефинирање на системот за управување со ризик, спроведување на оценка на ризици и стратегиите за третман на ризиците. По оваа дводневна обука ќе сте во можност во својата компанија да ги започнете иницијативите за управување со ризик и истите ефективно да ги реализирате.
    
Цели :

Агенда:

Ден 1:

Ден 2:

Обуката е наменета за:

Менаџери, управители на компании кои се од производствена и услужна дејност. Истата особено е корисна за менаџерските позиции, управителите и лицата кои се директно вклучени во процесот на донесување деловни одлуки во организациите.