Back To Top

Business process manager

Подобрување на деловната активност на компанијата преку управување со деловните процеси

8 средби, два пати неделно
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

Модулот „Подобрување на деловната активност на компанијата преку управување со деловните процеси“ е важен затоа што им овозможува на студентите да ги идентификуваат, подобруваат и управуваат со деловните процеси во компанијата, бидејќи деловниот систем може да се управува со управување со неговите деловни процеси. Од таа причина, ефикасното управување со компанијата подразбира управување со нејзините клучни процеси, односно процесите од кои зависи остварувањето на целите на организацијата, како и задоволството на корисниците на услуги.

Управувањето со деловните процеси овозможува:

 • разгледување на структурата на деловниот систем,
 • дефинирање на компетенции и одговорности во деловниот систем,
 • утврдување на поделба на трудот,
 • уредување на деловниот систем,
 • управување со деловниот систем,
 • дефинирање на моделот на деловниот систем и неговите потсистеми,
 • откривање на местото и причините за слаба работа, ниска продуктивност, бавна работа и заостанати рокови, зголемени трошоци, ривалство, недоволна деловна ефикасност,
 • примена на барањата на светските стандарди (ISO 9000, ISO 14000, HACCP).

Целта на модулот е учесниците да се стекнат со знаења потребни за подобрување и управување со деловните процеси, чијашто примена може да ја зголеми продуктивноста и да обезбеди подобро искористување на ресурсите, како и да ја зголеми ефикасноста на управувањето.

Модулот вклучува предавања, интерактивна дискусија, студии на случај и решавање на специфични проблеми.

Начин на одржување на часовите:

Предавањата од модулот ќе се реализираат во 32 училишни часа, 8 средби, во текот на 4 недели (два пати неделно, вторник и четврток), од 18.00 до 21.00 часот.

По завршувањето на модулот, учесникот ќе може:

 • да користи специфични методи и техники чија примена ги бележи, анализира и подобрува производствените и услужните процеси;
 • прави преглед на структурата на деловниот систем;
 • да ги дефинира компетентноста и одговорноста во деловниот систем;
 • да управува со деловниот систем;
 • да го дефинира моделот на деловниот систем и неговите потсистеми;
 • да открива места и причини за слаби перформанси, ниска продуктивност, бавни перформанси и заостанати рокови.

Програма:

МОДУЛ 1: Вовед

МОДУЛ 2: Проектирање на процесниот модел

МОДУЛ 3: Поврзување на процесот и организациската структура

МОДУЛ 4: Избор на приоритетни, критични и клучни процеси

МОДУЛ 5: Документирање на деловните процеси

МОДУЛ 6: Поврзување на целите на деловниот систем и индикаторите за успешност на процесот

МОДУЛ 7: Следење, анализа и подобрување на деловните процеси

Предавачот е  еден  од најдокажаните македонски консултанти со реализирани над 500 успешни тренинзи за најуспешните македонски компании од областа на деловно работење, менаџмент, лидерство и сл. Неговото деловно портфолио брои работа со повеќе од 700 клиенти низ целиот свет во повеќе од 80 различни области.

Целна група на модулот се највисоко и средно ниво на управување со компанијата.

Сите учесници на модулот ќе добијат работен материјал и сертификат за присуство.

Детали за котизација

Котизацијата изнесува 20.000 денари + ДДВ со можност за плаќање на рати.

За сите дополнителни информации во врска со модулот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 70 272 207

e-mail: institut@koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт