Back To Top

24

училишни часови

6

средби

3

недели

Курс по основи на сметководство кај буџетските корисници и локалната самоуправа

Начин на реализација:
Со физичко присуство

 година (понеделник)
18:00 – 21:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

ЦЕЛ НА ОБУКАТА

Целта на курсот е да ги оспособи на самостојна работа сите почетниците во областа на сметководството и вработени лица коишто се на позиција сметководствена администрација кај буџетските корисници и локалната самоуправа,  како и оние лица коишто имаат допирна точка со сметководството или пак сакаат теоретски и практично да го научат буџетското сметководство.

Курсот изобилува со практични вежби и примери за брзо и квалитетно изучување на буџетското сметководство и неговата примена. За време на курсот темелно ќе се разгледа законската регулатива којашто се однесува на буџетските корисници и принципите и стандардите на водење сметководство во јавниот сектор.

Курсот е наменет за почетници во областа на сметководството и вработени лица коишто се на позиција сметководствена администрација кај буџетските корисници и локалната самоуправа.
Курсот е наменет и за сите оние кои имаат допирна точка со сметководството или пак сакаат теоретски и практично да го научат буџетското сметководство.

Учесниците преку високо професионални предавања, практична работа и соодветна литература за 24 училишни часови (6 средби/3 недели) ќе го научат основното ниво на сметководство кај буџетските корисници и локалната самоуправа.

Предавањата ќе се одржуваат два пати неделно (вторник и четврток) во попладневните часови од 18.00 до 21.00 часот, во просториите на Институт Концепт.

СОДРЖИНА

 1. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
 • Закон за буџетите;
 • Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија;
 • Закон за сметководството на буџетите и буџетските корисници;
 • Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа;
 • Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост;
 • Правилник за сметководството  за буџетите и буџетските корисници;
 • Правилник за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници;
 • Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници;
 • Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите;
 • Правилник за обликот и содржината на Билансот на состојбата и Билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници;
 • Упатство за начинот на трезорско работење. 
 1. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВО
 • Отворање и водење на деловни книги
 • Признавање на приходите и расходите со примери
  • Сметководствени начела за признавање на приходите и расходите: мерливост и расположливост.
 • Проценување на билансните позиции со примери
  • Сметководствено начело за проценување на постојаните средства;
  • Сметководствено евидентирање на набавка, отуѓување, расходување на постојани средства;
  • Сметководствено начело на проценување и вреднување на залихите
  • Сметководствено евидентирање на набавка, потрошок, расходување на залихите;
  • Сметководствено начело на проценување на побарувањата и обврските;
  • Утврдување и одржување на билансна рамнотежа помеѓу одделни билансни позиции;
  • Корекција на сметководствени грешки од тековниот и од претходниот пресметковен период.
 • Пресметка на амортизација
  • Номенклатура и пропишани годишни стапки
  • Начин и метода за пресметка на амортизација
  • Сметководствен и даночен третман на амортизацијата
 • Пресметка на ревалоризација
  • Пресметка – образец РЕВ-1 и РЕВ-2
  • Начин на пресметка на ревалоризација
 • Усогласување на фактичката со сметководствената состојба
  • Спроведување на попис на средствата, побарувањата и обврските
  • Начин на усогласување на констатираните разлики со пописот
  • Сметководствен и даночен третман на кусоци и вишоци
 • Сметководствен и даночен третман на вишокот на приходи над расходи
  • Разлика помеѓу термините вишок на приходи над расходи и добивка
 1. ДАНОЧЕН СИСТЕМ
 • Данок на добивка
  • Обврзници
  • Даночна основица
  • Даночни олеснувања и ослободувања
  • Пополнување на даночен биланс „ДБ“
 • Данок на личен доход
  • Обврзници
  • Даночна основица
 • Данок на додадена вредност
  • Обврзници
  • Даночна основица

ПРЕДАВАЧ

Предавач: 

М-р Ленче Папазовска е професионалец со 40 годишно искуство во сметководство, финансии и деловно право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•   Работен материјал во електронска форма; 
•   Сертификат за присуство.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата изнесува 12.000 денари + ДДВ.

 

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

 

Почеток:

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт