Back To Top

8

недели

64

училишни часа

45

минути час

4

часа средба

Курс по сметководство и сметководствена администрација

СО 100% ПРАКТИЧНА РАБОТА НА СМЕТКОВОДСТВЕН ПРОГРАМ

Курсот ќе се реализира со физичко присуство.

30 октомври 2023 година (понеделник)
18:00 – 21:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

Доколку имате свое претпријатие, сакате да работите како сметководител или сакате вашето теоретско знаење да го преточите во практична примена тогаш оваа обука ќе Ве оспособи за тоа!

Курсот е наменет за почетници во областа на сметководството, студенти и вработени лица коишто се на позиција сметководствена администрација, како и оние лица коишто имаат допирна точка со сметководство или пак сакаат теоретски и практично да го научат.

Очекувани реултати од курсот:
Комплетно подготвен кадар за работа како сметководител.

Времетраење на курсот:
8 недели /16 предавања /64 часа
двапати неделно, понеделник и среда

Клучни карактеристики на курсот

Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, вербални (усно изложување, разговор), визуелни, практични методи (практична работа- вежби) кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на курсот.

Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно, писмено-тестови на знаења на определени тематски целини и сегменти, практична работа – вежби и на завршниот испит..

Содржина:

 • 1.Основи на сметководство – историски осврт на појавата на сметководствените евиденции – трговските книги, годишната сметка и финансиските извештаи
  • 
     Дефинирање, цели и задачи – сметководствени приципи и правила – систем на двојно сметководство

  •    Трговски книги – главна книга, синтетика и аналитики
  2.Контен план (стопанство, буџет и буџетски корисници и непрофитни организации)
  3.Меѓународни стандарди (МСФИ и МСФИ за МСЕ)

  •    Финансиското известување и менаџерите
  •    Современ сметководствен систем
  •    Унапредување на сметководствениот систем
  •    Сметководствено информациониот систем и интегрираното известување
  •    Елементи на финансиските извештаи
  •    Признавање на елементите на финансиското известување
  4.Фискални давачки
  •    Данок на добивка и посебен осврт на задржаниот данок
  •    Изготвување на даночен биланс за оданочување на добивката ДБ
  •    Изготвување на даночен биланс на вкупен приход ДБ-ВП
  •    Пресметка на данок на додадена вредност и составување на ДДВ пријава
  •    Пресметка на данок на личен доход и користење на системот Е-ПДД
  5.Материјални и нематеријални средства (мерење и евидентирање)
  •    
  Амортизација и Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема

  •    Магацинско работење – трговски стоки, производи и ситен инвентар
  •    Методи за вреднување на залихите
  •    Набавна вредност на трговските стоки
  •    Трговија на мало: евиденција на трговска книга (ЕТ) приемни листови во трговија на мало (ПЛТ), евидентирање на дневен пазар
  •    Подготовка на фактури и е-фактури
  •    Сметководствена евиденција на сметководствената документација – фактури, договори, изводи од банки и друга пропратна документација
  6.Пресметка на производство
  •    Сметководствена евиденција на производство – посебен осврт на градежништво
  7.Утврдување на приходи и расходи кај субјекти кои известуваат согласно закон за трговски друштва
  •    Утврдување, признавање и мерење на приходи
  •    Утврдување, признавање и мерење на расходи
  8.Осврт на благајничко работење
  •    Пресметка и исплата на надоместоци на трошоци од работен однос
  9.Пресметка на плата и надоместоци на плата
  •    Составување на годишна сметка – биланс на состојба и успех
  10.Подготовка на годишен извештај за работењето кај субјектите
  •    Практична работа на сметководствениот програм IVA SOFT

Предавач:

М-р Ленче Папазовска е професионалец со 40 годишно искуство во сметководство, финансии и деловно право. Со повеќе од 20 години искуство како предавач од областа на сметководството и финансиското работење. Има објавено голем број свои трудови. Посветена е на развојот на сметководствената професија во Македонија и значајна е нејзината препознатливост во регионот и пошироко во Европа.

Таа е активна повеќе од петнаесет години во работата на Сојузот на сметководители на Македонија како претседател на извршниот одбор како и претседател на Собранието. Во 2016 година е именувана за претседател на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија. Магистрирала на катедрата на Правниот факултет на Американскиот колеџ на тема Влијанието на стандардите на МСФИ врз корпоративното управување.
на Американскиот колеџ на тема Влијанието на стандардите на МСФИ врз корпоративното управување.

Курсот е наменет за:

 1. почетници во областа на сметководството
 2. студенти
 3. вработени лица коишто се на позиција сметководствена администрација
 4. лица коишто имаат допирна точка со сметководство
 5. лица кои сакаат теоретски и практично да научат сметководство

Придобивки за учесниците

учесниците по завршувањето на курсот ќе бидат комплетно подготвени за работа во секторот сметководство

сите учесници ќе добијат сертификат за учество

ефективни предавања и практична работа

работа во мала група

Детали за котизација

Редовна котизација за еден учесник:
15.000 ден. (плус 18% ДДВ), со можност за плаќање на 3 рати без камата.

Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

Почеток: 30 октомври 2023 година (понеделник)

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт