Back To Top

3

месеци

40

часа

45

минути час

90

минути една средба

Курс за германски јазик

УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК!!

онлајн часови, два пати неделно (понеделник и среда),

од 18.00 до 19.30 часот

10 недели, 20 средби

Курсот по германски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Германија и кои го говорат германскиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата е осмислена како функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнување во текот на наставните часови.

Видови курсеви:

А1.1
А1.2
А2.1
А2.2
Б1.1
Б1.2
Б2.1
Б2.2
Деловни курсеви по области

Општи информации:

  • Наставата ќе трае вкупно 3 месеци, 40 часа/45 минути час, во блок-часови, два пати неделно, во периодот од 18.00 до 19.30 часот.
  • Секој учесник добива соодветна литература.
  • Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на германски јазик од соодветното ниво.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот

Правилна формална усна и писмена деловна коресподенција во различни деловни комуникации

Телефонска комуникација

Пишување деловни писма, извештаи, понуди, CV и слично

Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)

Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во деловната комуникација

Толкување различни деловни документи

Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Правилно пишување

Детали за котизација

Цената за следење на курсот во група изнесува 6.000 ден. + 18% ДДВ за секое лице
(плаќање на 3 месечни рати по 2.000 ден. + 18% ДДВ)

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 70 272 207

e-mail: institut@koncept.com.mk

УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК!!

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт