Back To Top

3

месеци

40

часа

45

минути час

90

минути една средба

Курс за шведски јазик

онлајн часови, два пати неделно (понеделник и среда),

од 19.30 до 21.00 часот

10 недели, 20 средби

Курсот по шведски јазик е наменет пред сè, за почетници и за деловни луѓе на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Наменет е и за сите лица кои имаат потреба од остварување на деловна комуникација со партнери кои се лоцирани во Шведска и кои го говорат шведскиот јазик.

Како функционира програмата?

Програмата го следи стандардизираниот курс на студии СФИ кои ги опфакаат степените А1, А2, Б1 и Б2 спред заедничката европска рамка на јазици. Истата опфаќа функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнувањето во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

А1 и А2 ниво:

 • Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации
 • Телефонска комуникација
 • Пишување неформални писма, понуди, табели, документи и слично
 • Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
 • Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во секојдневната и деловната комуникација
 • Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Б1 и Б2 ниво:

 • Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации
 • Телефонска комуникација
 • Пишување деловни писма, извештаи, понуди, CV и слично
 • Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
 • Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во деловната комуникација
 • Толкување различни деловни документи
 • Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Видови курсеви:

Општ почетен курс за изучување шведски јазик

 • А1
 • А2
 • Б1
 • Б2

Општи информации:

 • Наставата ќе трае вкупно 3 месеци, 40 часови/45 минути час, во блок-часови, два пати неделно, во попладневните часови;
 • Секој учесник добива соодветна литература;
 • Работа во мала група;
 • Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на шведски јазик од соодветното ниво.

Детали за котизација

 • Цената за следење на курсот во група изнесува 10.000 ден. + ДДВ, со можност за плаќање на три рати.
 • Цената за индивидуални часови изнесува 18.000 ден + ДДВ.

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

почеток: 16 ноември, рок за пријава: 12 ноември

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт