Back To Top

3

месеци

40

училишни часа

45

минути час

90

минути една средба

Курс за словенечки јазик

А1-А2 ниво почеток: 13 ноември,

два пати неделно (петок и недела),

од 17.30 до 19.00 часот

9 недели, 18 средби

Б1-Б2 ниво почеток: 17 ноември,

два пати неделно (вторник и четврток),

од 19.30 до 21.00 часот

10 недели, 20 средби

Курсот за словенечки јазик е наменет пред сè, за почетници на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Курсот е особено погоден за сите матуранти и заинтересирани лица за студирање во Словенија, бидејќи ќе се стекнат со основни познавања на јазикот, но и со посебен вокабулар соодветен на студиите коишто ќе ги слушаат во Словенија.

Како функционира програмата?

Програмата го следи стандардизираниот курс на студии СФИ кои ги опфакаат степените А1, А2, Б1 и Б2 спред заедничката европска рамка на јазици. Истата опфаќа функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнувањето во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

А1 и А2 ниво:

 • Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации
 • Телефонска комуникација
 • Пишување неформални писма, понуди, табели, докум енти и слично
 • Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
 • Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во секојдневната и деловната комуникација
 • Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Б1 и Б2 ниво:

 • Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации
 • Телефонска комуникација
 • Пишување деловни писма, извештаи, понуди, CV и слично
 • Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
 • Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во деловната комуникација
 • Толкување различни деловни документи
 • Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Општи информации:

А1 и А2 ниво:

 • Наставата ќе се одвива во текот на 18 средби (36 училишни часа) коишто траат по 90 минути, два пати неделно, во периодот од 19.30 до 21.00 часот;
 • Секој учесник добива соодветна литература;
 • Работа во мала група;
 • За изучување на јазикот се организираат и индивидуални часови, 18 средби (36 училишни часа);
 • Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на словенечки јазик за почетно ниво.

Б1 и Б2 ниво:

 • Наставата за Б1-Б2 ќе се одвива во текот на 20 средби (40 училишни часа) коишто траат по 90 минути, два пати неделно, во периодот од 19.30 до 21.00 часот;
 • Секој учесник добива соодветна литература;
 • Работа во мала група;
 • За изучување на јазикот се организираат и индивидуални часови, 20 средби (40 училишни часа);
 • Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на словенечки јазик за Б1-Б2 ниво.

Детали за котизација

 • Цената за следење на курсот во група изнесува 10.000 ден. + ДДВ, со можност за плаќање на три рати.
 • Бројот на ученици во групата е ограничен на 8.
 • Цената за индивидуални часови изнесува 18.000 ден. + ДДВ.

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 70 272 207

e-mail: institut@koncept.com.mk

почеток: 13 и 17 ноември, рок за пријава: 12 ноември

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт