Back To Top

5

недели

40

училишни часа

10

средби

8

модули

Модул: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

Да се подготви лице за работна во секторот недворешно-трговско работење бара многу месеци можеби и години. Ова е позиција каде што има обемна регулатива, многу документација а во последно време и дигитализација на определни процеси.
Во овој сектор грешките не се дозволени, а брзината значи многу!
Во таа насока го креиравме модулот: Специјалист за надворешно-трговско работење и меѓународни трговски синџири на снабдување, кој преку 11 тематски целини, одлични експерти и многу практично учење, на крај ќе креира профил оспособен за работа во надворешно-трговското работење.
Начин на реализација:
ХИБРИД (со физичко присуство и онлајн)
Почеток: 
 вторник и четврток18:00 – 21:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

БРОЈ НА ЧАСОВИ И НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА

  • 40 училишни часа,
  • 10 средби,
  • 5 недели,
  • една средба трае 4 училишни часа
  • од 18.00-21.00 ч, вторник и четврток.
Вовед
Програмата се заснова на практична работа во областа на надворешната трговија со акцент на разбирање на факторите што влијаат на трговијата, како и на правилно следење/мониторинг и евалуација на трговскиот процес. Покрај надворешно-трговското работење, преку модулите на обуката ќе ги совладате потребните знаења за примена на платежни инструменти и работа во областа на царинското и трговското работење.На обуката за надворешен трговски соработник ќе стекнете знаења, вештини и ставови за самостојна работа во областа на надворешната трговија. По завршувањето на модулот, учесниците ќе можат самостојно да управуваат со операциите, да ја подготват потребната документација и да склучуваат договори за меѓународни работи во согласност со меѓународните прописи; применуваат различни платежни инструменти во согласност со барањата и потребите на бизнисот и да работат на полето на царинското работење користејќи капацитети и пропишани можности за штедење.Преку соодветни методи на учење, техники и примена на алатки, во текот на оваа програма за обука ќе научите како да:
– го следите функционирањето на меѓународните и националните институции земајќи ги предвид релевантните закони и прописи во домашниот и меѓународниот бизнис;
– анализирате податоци за условите на деловната соработка во различни земји, деловните партнери и конкуренцијата;
– планирате, организирате и управувате со работните процеси во меѓународното работење;
– подготвувате и спроведувате комерцијални активности во меѓународното работење;
– комуницирате со деловни партнери и колеги во согласност со социо-културните елементи;
– водите евиденција, подготвувате извештаи и архивска документација и документација на деловните партнери;
– обезбедувате квалитет и ефикасност на работата во работната средина, штитите деловни тајни и работите во согласност со кодексите на пракса во областа на меѓународното работење;
– во пракса, целосно ги користите најсигурните инструменти за плаќање и безбедност;
– правилно спроведувате царински постапки и ги користите можностите за намалување на потребното време и трошоци.Како учесник на оваа обука, ќе имате можност да ја научите, откриете, анализирате оваа област преку многу примери од пракса, студии на случај, дискусии, задачи. Ќе добиете многу докажани и проверени алатки, техники, форми.

МОДУЛИ

Модул 1 – Подготовка на надворешно-трговска дејност (6 училишни часа)
– Надворешно-трговски бизниси
– Учесници во надворешната трговија
– Договор за комерцијален бизнис
– Деловна пресметка
– Склучување на трговски договор
– Деловни документи

Модул 2 – Извозен бизнис (6 училишни часа)
– Понуда
– Продаден договор
– Реализација на извозен бизнис
– Наплата
– Склучување договор за извоз

Модул 3 – Увозен бизнис (6 училишни часа)
– Прифаќање на понудата
– Договор за купување
– Реализација на увозна дејност
– Плаќање по увозна трансакција
– Склучување на увозната зделка

Модул 4 – Инструменти за плаќање и безбедност: документарен акредитив, банкарска гаранција и инкасо (6 училишни часа)
– Ризици во надворешната трговија
– Концептот на меѓународен платен промет
– Дознака, поим за карактеристики и употреба
– Како да пополните платен налог
– СВИФТ
– Инкасо
– Документарни акредитиви, поим, карактеристики, видови
– Правни односи во акредитивниот бизнис
– Како да пополните налог за отворање акредитив, улогата и помошта на банкар
– Акредитивна документација и нивна подготовка
– Примери на акредитиви
– Извор на права за документарни акредитиви – UCP600 и URR 725
– Концепт и видови на банкарски гаранции
– Контрагаранција
– Кога гаранцијата го штити купувачот, а кога продавачот?
– Како да пополните апликација/барање за издавање на гаранција?
– Основни елементи на гаранцијата
– Протест на гаранција
– Примери за гаранција и практична примена
– Правила URDG758
 
Модул 5 – Царинско работење (12 училишни часа)
– Царинска тарифа и тарифна класификација на стоки
– Преференцијално и непреференцијално потекло на стоката
– Царинската вредност на стоката
– Вршење царински формалности
* Надворешна обработка и привремен извоз
* Извоз
* Постапки за специјална употреба (привремен прием и употреба за посебна намена)
* Ставање стока во слободен промет
* Транзитна постапка
* Дојдовна збирна декларација
* Привремено сместување
* Процедури за складирање на стоки (царински складишта и слободни зони)
* Повторен извоз
* Излезна збирна декларација
– Поедноставувања

Модул 6 – Поедноставена царинска постапка

Модул 7 – Е-царина

Модул 8 – ИНКОТЕРМС

ПРЕДАВАЧИ

Предавачите на Модулот се еминентни експерти од соодветната област со повеќе од 20 години работно искуство во надворешно-трговското работење.

ЦЕЛНА ГРУПА

Сите вработени во надворешната трговија,
Вработени во увоз и извоз,
Сите заинтересирани за обука за работа во надворешна трговија.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата изнесува 25.000 денари + ДДВ.

За физичките лица Институт КОНЦЕПТ обезбедува  можност за плаќање на 6 рати.

Сите заинтересирани за учество можат да се пријават најдоцна до

 

Почеток:

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт