Back To Top

18 ноември, 2021 | Актуелности

Директна продажба и мрежен маркетинг

Трговијата се заснова на размена на добра и/или услуги. Под трговија подразбираме размена на стоки заради понатамошна продажба и вршење на различни трговски услуги кои го помагаат протокот на стоки. Прометот на стоки го дефинираме како промет на стоки од производителот до купувачот. Размената на стоки може да биде:
Директна – се одвива помеѓу продавачот и купувачот.
Индиректна – се одвива во присуство на посредник, т.е. трговски друштва.

Што е директна продажба?

Денес пазарот стана повеќеслоен и сложен, а причините за таквата состојба се современото масовно производство и многу поголемата професионална компетентност на потрошувачите. Од една страна, секоја компанија се стреми да ги пласира своите производи што е можно побрзо и рационално, а од друга страна, упатениот потрошувач очекува „продавачот“ да му помогне со сериозни совети да го избере најдоброто.

На прв поглед, современите средства за информирање, како што се телевизијата, радиото, весниците, брошурите, летоците, огласите итн., овозможуваат решавање на оваа задача. Меѓутоа, на купувачот често му е потребна директна помош за да го најде својот пат во „шумата“ на производи и понуди. Најновите истражувања покажуваат:

Колку повеќе технологијата може да му олесни на потрошувачот да нарача стоки, толку е поголема желбата за личен контакт и совет. Класичен продавач – трговец не може да ги исполни таквите очекувања. Затоа, директниот контакт со потрошувачот – директната продажба станува се поважен/на.

Директната продажба го скратува патот од производителите до потрошувачите. Застапникот во директна продажба стана сериозен и значаен извор на информации за состојбата на пазарот за производителот. Таквата доверба, која му се покажува, бара од претставниците темелно познавање на производот, постојано усовршување, како и добри проценки на пазарните можности.

Ќе заклучиме дека директната продажба е тргување со производи и услуги директно на клиентите, лице в лице. Најчесто се одвива надвор од традиционалните продавници на мало, т.е. во домовите на самите странки или на некои други локации.

Директната продажба често вклучува директно објаснување или демонстрација, при што продавачот ги дава сите потребни информации за предметниот производ и е форма на малопродажба надвор од продавницата.

Директната продажба постои ширум светот и се смета за начин на продажба кој не спаѓа во пирамидалната шема. Во директната продажба, квалитетот на производите или услугите е на прво место, а купувачот е крал! Важна е и заработката, но сепак е во втор план.

Во 2007 година, директната продажба генерира годишна продажба од приближно 110 милијарди долари ширум светот. (Извор: WFDSA, Меѓународна статистика – 2008).

Предности на директна продажба

За разлика од постојаните продажни места, директната продажба вклучува продажба на производи и услуги директно на потрошувачот. Директната продажба обично вклучува демонстрација на производот и совети за тоа како да се примени производот. Директната продажба им дава можност на странките детално да го проучат производот, да го испробаат и да создадат свое мислење за него на соодветно место и во соодветно време. Сите производи се доставуваат директно до потрошувачот.

Предности на директната продажба за продавачот:

Истражувањето на Светската асоцијација за директна продажба (World Direct Selling Association), покажува дека овој начин на продажба е популарен поради следниве причини:

– добар начин за запознавање луѓе и дружење;
– нуди можност за флексибилно работно време;
– добар извор на дополнителен приход;
– добар начин да си ја завршиш работата;
– заработката е пропорционална на вложениот труд.


Не се потребни квалификации, искуство, финансиски средства или физички способности. Луѓето од сите возрасти и позиции може да успеат во директна продажба.

Директните продавачи се самостојни претприемачи и тие можат да:
– работат со скратено или полно работно време;
– сами да си постават цели и сами да одлучат како да ги постигнат;
– водат сопствен бизнис со многу малку или без вложен капитал;
– добиваат обука и поддршка од афирмирана компанија.

MLM – Multi level marketing (мрежен маркетинг)

MLM е организациски модел на директна продажба создаден поради потребата од масовна продажба на производи и услуги за широка потрошувачка. Целта на повеќето MLM компании е да создадат мрежа на корисници на производи или услуги. Мрежниот маркетинг се развива геометриски. Поради таквиот брз развој, попогоден е за поголеми пазари – земји со поголема динамика во бројното движење на населението. Во малите земји како нашата, поради помалиот број на расположливи потенцијални соработници – корисници, понекогаш се случува вистински лов по нив, киднапирања, регрутирање и се прекршуваат основните кодекси на деловно однесување.

MLM им овозможи на милиони луѓе ширум светот да заработат за живот или да го подобрат својот животен стандард. Повеќето од овие луѓе биле принудени да го бараат единствениот начин да преживеат или да заработат дополнителни пари. Повеќето од нив се постари од 65 години или имаат некаква физичка попреченост, а три четвртини од нив се жени. Во напредниот свет, MLM е препознаена како индустрија која ги намалува ефектите од невработеноста и помага во решавањето на важни социјални прашања.

ПОВРЗАНИ СТАТИИ