Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

БЕСПЛАТНИ СТУДИИ ВО СЛОВЕНИЈА

19.03.2021

Online обука: Видео маркетинг

7 часа

8 слободни места

26.02.2021

КАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ НАЈДОБРИОТ КАНДИДАТ? (РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА КАДАР)

4 часа

8 слободни места

25.02.2021

POKA YOKE – СИСТЕМ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ (НЕНАМЕРНИ) ГРЕШКИ

3 часа

5 слободни места

Reward Management Systems – Организациски состави за мотивирање и наградување

Collaboration: the Foundation for Creating Values – Тимска работа: основа за креирање вредност

Building High Performance Cultures – Култура која ги подобрува работните резултати и задоволството на вработените

Strength Deployment Inventory (SDI) – Алатка за личен и тимски развој – Од самопроценка до продуктивно управување со различностите

Employee Learning and Development Experience – Методи и техники за ефикасен развој на вработените

Psychometric Assessment Tools – Психометриски пристап при проценка на кандидати

Assessing by Non-Psychometric Tools – Проценка на кандидатот преку непсихометриски алатки

Visual Content – Креирање визуелен дизајн за објави на друштвени мрежи

1 2 3 11