Back To Top

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе
Почеток: 09 јуни 2023 година

Обврски на носителите на дозволи закористење и испуштање во води согласно издадените решенија и обврските од законот за водите

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места:7

Почеток: 15 јуни 2023 година

Вреднување – како се определува царинската вредност и какво е влијанието на трансферните цени во царинското работење

Времетраење: 6 часа и 30 минути

Број на слободни места: 12

Почеток: 28 јуни 2023 година

Како да се имплементира Risk Management во стопанството со осврт на ISO 31000 (согласно барањата на многу стандарди во стопанството)

Времетраење: 7 часа

Број на слободни места: 15

Почеток: 8 јуни 2023 година

Комплетна подготвка на документација за аплицирање на ИПАРД 3, мерка 1, 3 и 7

Времетраење: 2 дена

8 слободни места

Почеток: 30 мај 2023 година

Обука БЗР: Закон за БЗР и Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 6

Почеток: 9 јуни 2023 година

Пресметка на плата и надоместоци од плата, надоместување на трошоци поврзани со работа и правилници и акти на работодавачот

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 6

Почеток:19 јуни 2023 година

AI FOR PROFESSIONALS- ChatGPT во секојдневното работење!

Број на слободни места: 8

Почеток: 5 јуни 2023 година

POWER BI за подобри одлуки!

Времетраење: 3 дена

Број на слободни места: 8

Почеток: 06 јуни 2023 година

Постапка за откажување на договорот за вработување со отказ и Закон за заштита од вознемирување на работно место (мобинг) и судска пракса

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места:7

Почеток:

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2018

Времетраење: 7 часа

Слободни места:7

Почеток:

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ПРОИЗВОДИТЕ И ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Времетраење: 5 часа

8

Почеток:

ГОТОВИНСКО БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ, ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА БЛАГАЈНА НА МАТЕРИЈАЛНИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА И ДАНОЧНАТА РЕГУЛАТИВА

Времетраење: 5 часа

8

1 2 3 17