Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

Што донесуваат измените на Законот за додадена вредност примена на рестриктивните меѓународни санкции и квантитативни ограничувања (забрани за увоз и извоз) кон Русија и Белорусија

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места:

„Јавна набавка од А до Ш “ од теорија до пракса, сè што треба да се знае!

Времетраење: 5 часа

Национална правна рамка за додатоци на исхрана и посебните видови храна, споредба на националното со европското законодавство и постапка на нивно одобрување

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места

ISO/IEC 17025 Стандард

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 12

Најновите предлог измени на Законот за трговските друштва

Времетрање: 5 часа

Број на слободни места

Почеток:

Front End Програмирање

Времетрање:

Број на слободни места:

Почеток:

Compliance и влијанието на ESG индикаторите врз компаниите (environmental, social and governance)

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 18

Почеток:

Обврски на носителите на дозволи закористење и испуштање во води согласно издадените решенија и обврските од законот за водите

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места: 7

Почеток:

Тарифно распоредување на стока при увоз и извоз

Времетраење: 6 часа и 30 минути

Број на слободни места: 12

Како да се имплементира Risk Management во стопанството со осврт на ISO 31000 (согласно барањата на многу стандарди во стопанството)

Времетраење: 7 часа

Број на слободни места: 15

Комплетна подготвка на документација за аплицирање на ИПАРД 3, мерка 1, 3 и 7

Времетраење: 2 дена

8 слободни места

Почеток: 6 декември 2023

Обука од областа на БЗР

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 8

1 2 3 18