Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Новите измени и дополнувања на законски решенија

Најнови измени на законски и подзаконски прописи од областа БЗР

Нефункционирањето на системот за безбедност и здравје при работа во вашата компанија

Буџетирање на безбедноста и здравјето при работа во вашата компанија

Спроведување на законските одредби од Законот за БЗР

Закон за БЗР, обврски на работодавачот, начин на имплементирање и санкции за неспроведување

Имплементирање на Законот за БЗР и Правилникот за користење на лифтови и транспортери