Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

Минимални барања за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар и минимална барања при работа на бремени работнички,работнички кои неодамна се породиле или дојат

4 часа

7 слободни места

Новите измени и дополнувања на законски решенија

Почеток:

Повреди на работно место, нивна евиденција и пријавување, задолжителна документација потребна за изготвување записник од трудова инспекција (РО и БЗР), улога на стручното лице за БЗР кај работодавец, статистички преглед на повреди и смртни случаи (ново упатство за начин на вршење на увид на смртни случаи, колективни и потешки повреди)

Времетрање: 4 часа

Број на слободни места: 5

Нефункционирањето на системот за безбедност и здравје при работа во вашата компанија

Буџетирање на безбедноста и здравјето при работа во вашата компанија

Спроведување на законските одредби од Законот за БЗР

ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАКОНОТ ЗА БЗР, ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА, СПАСУВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

4 часа

5

Имплементирање на Законот за БЗР и Правилникот за користење на лифтови и транспортери