Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

РАБОТНИ ОДНОСИ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА

10 слободни места

Вовед во економетрија: премин од теоретско на емпириско нивo на анализа на економските појави

Финансиско управување и контрола со посебен акцент на идентификување и проценка на ризиците кај државните органи

Ревизорски доказ и ревизорски техники

Оценка на системот и избор на примерок

Системски базирани ревизии и документирање на системот

Современиот сметководствен систем значаен основ за современото корпоративно управување

Подготвителни работи за реално и објективно изготвување на завршната сметка кај буџетите и буџетските корисници и непрофитните организации

Начин на вршење на платен промет со странство – тековни и капитални трансакции и нивна реализација

Деловни и даночни аспекти кај поврзани субјекти и трансферни цени

Данок на задршка и други специфични аспекти на данокот на добивка – практична примена на законските одредби и објаснувања преку конкретни примери и симулирани настани

Данок на добивка

1 2 3