Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

РАБОТНИ ОДНОСИ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА

10 слободни места

Вовед во економетрија: премин од теоретско на емпириско нивo на анализа на економските појави

Финансиско управување и контрола со посебен акцент на идентификување и проценка на ризиците кај државните органи

Ревизорски доказ и ревизорски техники

Оценка на системот и избор на примерок

Системски базирани ревизии и документирање на системот

Современиот сметководствен систем значаен основ за современото корпоративно управување

Подготвителни работи за реално и објективно изготвување на завршната сметка кај буџетите и буџетските корисници и непрофитните организации

Начин на вршење на платен промет со странство – тековни и капитални трансакции и нивна реализација

Деловни и даночни аспекти кај поврзани субјекти и трансферни цени

Данок на задршка и други специфични аспекти на данокот на добивка – практична примена на законските одредби и објаснувања преку конкретни примери и симулирани настани

Данок на добивка

1 2 3