Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА РАБОТА СО ГРАФИКОНИ, СОРТИРАЊЕ, РЕВИДИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА РАБОТНИТЕ ДОКУМЕНТИ

5 часа

Подготовка на годишна програма за управување со отпад

4 часа

ЦАРИНСКО РАБОТЕЊЕ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА

5 часа

Business process mapping -Мапирање на процесите во организациите

6 часа

ДАЛИ ГО УСОГЛАСИВТЕ ВАШЕТО РАБОТЕЊЕ СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ? СО КОИ ДИЛЕМИ СЕ СООЧУВАТЕ?

5 часа

10 слободни места

Ништовност и рушливост на договори и надомест на материјална и нематеријална штета од лекарски грешки и од сообраќајни незгоди

6

Клучни индикатори за успешност (KPI) на човечките ресурси

5

Менторство

5

Готовинско благајничко работење, практични примери за благајна на материјални и патни трошоци соглансно законската и даночната регулатива

5 часа

Напредни Ексел функции за анализа на податоците: правила, логички функции, if, and & or функции, lookup, консолидација

5 часа

26 мај 2022 година

МУСКУЛНО СКЕЛЕТНИ ЗАБОЛУВАЊА ПРИ РАБОТА

Времетраење: 4 часа

10 слободни места

Обука за сите нови закони од областа на управување со отпад!

4 часа

8

1 2 3 4 15