Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Толкување на најновите измени во законот за минерални суровини

Практична употреба на новиот правилник за енергетски карактеристики на згради

Обврски на ЕЛС при имплементација на законот за енергетика и правилникот за енергетски карактеристики на зградите

Изработка на елаборат за градежна физика за проектиран или изведен објект

Модели за настап на градежните компании на странски пазари

ФИДИК договори – припрема на проекти

Примена на обврските од законодавството кое се однесува на енергетска ефикасност на згради

Преференцијално потекло на стокaтa

NCTS – нова компјутеризирана царинска транзитна постапка и нејзината примена во Mакедонија

Регулатива за управување со кредитниот ризик

Пристапи во тестирање на отпорност на стрес кај кредитни институции

Влезете во магичниот свет на Prezi, заборавете ги PowerPoint презентациите

1 2 3 4 9