Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе
Почеток: 27 септември 2023 година

Пресметка на плата и надоместоци од плата, надоместување на трошоци поврзани со работа и правилници и акти на работодавачот

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 6

Почеток: 30 ноември 2023

AI For Professionals- ChatGPT во секојдневното работење!

Број на слободни места: 8

Почеток:

POWER BI за подобри одлуки!

Времетраење: 3 дена

Број на слободни места: 8

Почеток:

Постапка за откажување на договорот за вработување со отказ и Закон за заштита од вознемирување на работно место (мобинг) и судска пракса

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места:7

Почеток:

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2018

Времетраење: 7 часа

Слободни места:7

Почеток:

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ПРОИЗВОДИТЕ И ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Времетраење: 5 часа

8

Почеток:

ГОТОВИНСКО БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ, ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА БЛАГАЈНА НА МАТЕРИЈАЛНИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА И ДАНОЧНАТА РЕГУЛАТИВА

Времетраење: 5 часа

8

Почеток: 22 јануари 2023 година

Акредитирана обука: Лице одговорно за управување и/или постапување со отпад (модул од 14 предавања)

Времетраење: 14 предавања

Број на слободни места: 9

Почеток:

НОВ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Времетраење: 5 часа

8

Почеток:

ОБУКА БЗР: Права, обврски и казнени одредби со статистички податоци од ДИТ; Улогата на претставниците на вработените; Размена на искуства 31.03.2023

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 6

Почеток:

ПРОМЕНИ КАЈ ПРАВНАТА РАМКА ВО ОБЛАСТА НА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТНИТЕ СИСТЕМИ

Времетраење:4 часа

Број на слободни места: 10

Почеток:

КОМПЛЕТНА ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА, ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСТАПКАТА НА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРЕНОСНАТА И ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА, ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВAТА И ФИРМИТЕ! 

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 6

1 2 3 4 18