Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе
Почеток:

ФАРМАКОВИГИЛАНЦА – РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА

Времетраење:4 часа

Број на слободни места:6

Почеток:

Рачен транспорт и изјава за БЗР

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места: 4

Почеток:

ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИ НА РАБОТНО МЕСТО!

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места: 7

Почеток:

СИТЕ ПРОМЕНИ ВО 2023 ГОДИНА ВО ОБЛАСТА НА ЦАРИНАТА И НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА

Времетраење:5 часа

Број на слободни места: 8

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЗР И УРЕДБА ЗА ВИДОТ,НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 6

Почеток:

Чекор по чекор до успешна јавна набавка!

Времетраење: 4 часа

Број на слободни места: 5

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ЈАВЕН НАСТАП И КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИ

Времетраење: 2 дена

ОД КАДЕ ПРОИЗЛЕГУВААТ КОНФЛИКТИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ И КАКО ДА СЕ СПРАВИМЕ СО НИВ

6 часа

6

ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

4 часа

7

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ) И ПОСТАПКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТНИК И РАБОТОДАВАЧ

4 часа

6

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ И ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КОНЦЕСИОНЕРИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ СО НОВИТЕ ИЗМЕНИ

4 часа

5

Почеток: 01 декември 2023 (петок)

Обука за офицер за заштита на личните податоци

Времетраење: 5 часа

Број на слободни места: 10

1 2 3 4 5 18