Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Времетраење: 4 часа

8 слободни места

Попис на средствата, побарувањата и обврските, амортизација и ревалоризација

5 часа

6

Управување со конфликти

6 часа

10

Пресметка на плата и надоместоци од плата

6 часа

10

Point of sale & Call to action (POS & CTA) Повик за акција и напредни техники во маркетинг и продажба

5 часа

10

Employer Branding

5 часа

8

ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ И РАБОТЕЊЕ ВО ДМС СИСТЕМ (CИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ)

4 часа

6

Нов закон за управување со пакување и отпад од пакување и закон за проширена одговорност на производителите

4 часа

10

Нов закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема; Закон за управување со батерии и акумулатори и Закон за проширена одговорност на производителите

4 часа

8

Нов закон за управување со дополнителни текови на отпад и Закон за проширена одговорност на производителите

4 часа

8

CUSTOMER RETENTION – КАКО ДА ГИ ЗАДРЖИТЕ ВЕЌЕ ПОСТОЕЧКИТЕ КУПУВАЧИ

Времетраење: 7 часа

5

Интра хоспитални инфекции и постапување со медицински отпад

5 часа

6 слободни места

1 2 3 4 5 15