Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Управување со промени

Управување со конфликти

Управување со време и задачи

Основи на управување со човечки ресурси

Вештини на комуникација и презентација

Подготовка за лидерство – што е потребно за да се води

Стратегиско планирање и размислување

1 октомври, 2019

Практична примена на законот за работни односи во различни области

Времетраење: 3 недели

7 cлободни места

1 7 8 9