Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Пресметка на плата и надоместоци од плата

6 часа

10

Видови и течење на камати, договор за кредит, прекинување на оставинска постапка и парници во врска со наследувањето

Солидарни обврски и подготвување на тужба од аспект на најновите измени на законот за парничната постапка

Преговори за склучување на договор, преддоговор, раскинување на договорите, надоместување на штетата во тие случаи

Правозаштитни средства (приговори, жалби, тужби, противизвршување)

Побивање на должниковите правни дејства

Ништовност и рушливост на договори

Kамата на парични побарувања

Одговорноста на членовите на органите за управување и надзор на трговските друштва…

Закони за здравствена заштита и осигурување

Практична примена на законот за работни односи во различни области

Престанување на важноста на договорот за вработување врз различни основи

1 2