Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

Пресметка на плата и надоместоци од плата

6 часа

10

Видови и течење на камати, договор за кредит, прекинување на оставинска постапка и парници во врска со наследувањето

Солидарни обврски и подготвување на тужба од аспект на најновите измени на законот за парничната постапка

Преговори за склучување на договор, преддоговор, раскинување на договорите, надоместување на штетата во тие случаи

Правозаштитни средства (приговори, жалби, тужби, противизвршување)

Побивање на должниковите правни дејства

Ништовност и рушливост на договори

Kамата на парични побарувања

Одговорноста на членовите на органите за управување и надзор на трговските друштва…

Закони за здравствена заштита и осигурување

Практична примена на законот за работни односи во различни области

Престанување на важноста на договорот за вработување врз различни основи

1 2