Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

Закон за класифицирани информации

Времетраење: 5 часа

Обука на ZOOM

Новини во Закон за административни службеници и примена на Закон за вработени во јавен сектор

Обврски од Законот за здравствената заштита

Усогласување на работата на постојните здравствени установи со новиот закон за здравствената заштита

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на рударска техничка опрема

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на лифтови и транспортери

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на дигалки и индустриски транспортери

Толкување на најновите измени во законот за минерални суровини

Практична употреба на новиот правилник за енергетски карактеристики на згради

Обврски на ЕЛС при имплементација на законот за енергетика и правилникот за енергетски карактеристики на зградите

Изработка на елаборат за градежна физика за проектиран или изведен објект

Модели за настап на градежните компании на странски пазари

1 2