Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Закон за класифицирани информации

Времетраење: 5 часа

Обука на ZOOM

Новини во Закон за административни службеници и примена на Закон за вработени во јавен сектор

Обврски од Законот за здравствената заштита

Усогласување на работата на постојните здравствени установи со новиот закон за здравствената заштита

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на рударска техничка опрема

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на лифтови и транспортери

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на дигалки и индустриски транспортери

Толкување на најновите измени во законот за минерални суровини

Практична употреба на новиот правилник за енергетски карактеристики на згради

Обврски на ЕЛС при имплементација на законот за енергетика и правилникот за енергетски карактеристики на зградите

Изработка на елаборат за градежна физика за проектиран или изведен објект

Модели за настап на градежните компании на странски пазари

1 2