Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

CE Ознака

Имплементација на HACCP системот

Воведување на OHSAS 18001 – Оccupational Health & Safety Assessment Series

Имплементација на управување со ризици во организацијата според стандардот ISO 31000

Менаџмент систем за заштита на информации – ISO 27001:2013

Основите на системот за управување со животна средина – ISO 14001:2004

Основите на стандардот за управување со квалитет – ISO 9001:2008

8 часа

10 слободни места