Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

CE Ознака

Имплементација на HACCP системот

Воведување на OHSAS 18001 – Оccupational Health & Safety Assessment Series

Имплементација на управување со ризици во организацијата според стандардот ISO 31000

Менаџмент систем за заштита на информации – ISO 27001:2013

Основите на системот за управување со животна средина – ISO 14001:2004

Основите на стандардот за управување со квалитет – ISO 9001:2008

8 часа

10 слободни места