Back To Top

“5s”Пристап на организирање на работните места

Обуката “5S” пристап на организирање на работните места“ е важна затоа што им овозможува на учесниците да ја подобрат ефикасноста на производствените и услужните процеси за кратко време и со пониски трошоци и да ја зголемат безбедноста на работното место, преку систематско организирање на работното место.

“5S”  е дел од lean филозофијата, каде секоја форма на отпад постојано се елиминира од работното место. Задачата за организирање на работни места е да се создаде безбеден, чист и уреден распоред на работното место преку обезбедување посебно место за сè што е потребно и го елиминира од работното место сè што не е потребно.

На учесниците преку вежби ќе им биде објаснето како овој пристап може да се искористи за да се постигнат значителни подобрувања на работното место, како што се:

• Подобрувања на работниот тек,
• Намалувања на времето,
• Подобро користење на просторот,
• Зголемување на безбедноста при работа / намалување на стапката на повреди при работа,
• Намалување на загубите во материјалите, трудот и хиперпродукцијата,
• Поголема сигурност на опремата.

На обуката исто така ќе се презентираат студии на случаи од пракса и ќе се даде конкретни решенија за проблемите што најчесто се јавуваат при практична работа.

Целта на обуката
Целта на оваа обука е да ги едуцира учесниците за важноста од примена на пристапот “5S”  во организацијата, да ги научат чекорите на пристапот “5S”  и да ги мотивираат и обучат да го применуваат пристапот “5S”  во нивната организација.

 

По завршувањето на обуката, учесникот ќе може:

  • да имплементира “5S” на своето работно место;
  • проширување на процесот “5S”  и на други делови од компанијата;
  • намалување на загубите во материјалите, трудот и хиперпродукцијата;
  • зголемување на безбедноста на работното место.

 АГЕНДА

 1.  “5S” пристап

•    Што е “5S”?
•    Предности од примена на пристапот “5S”
•    Елементи на пристапот “5S”
•    “5S”  пристап и визуелно управување

 2.   Црвени ознаки и табли за обележување

•    “5S”  визуелизација
•    Визуелна контрола со употреба на црвени ознаки
•    Примена на табли за обележување

 3.   Имплементација на системот “5S”

•    Како да започнете?
•    Како да го направите системот “5S”  видлив?
•    Можни пречки во спроведувањето на “5S”  системот

 4.  Практични примери на “5S” системот 

•    Игра со броеви
•    Игра со квадрати

 5.   Прашања, коментари, дискусии, заклучоципостапката “5S”

 

Предавач

д-р Драгана СтојановичФакултет за организациски науки – Белград


 д-р Ивона ЈовановичФакултет за организациски науки – Белград

Долгогодишно искуство како предавачи на Кајзен пристапот. Активно работат со компаниите на неговото имплементирање. Имаат учествувано во спроведување обуки и решавање проблеми во компаниите од областа на континуирано подобрување на производството (со користење на Кајзен пристап), оптимизација и управување со деловните процеси, систематизација на работните места и утврдување на вредноста на работата, подобрување на системот на плати, подобрување на системот за квалитет и сл.

 

Целна група на обуката се директори на компании, високи и средни менаџери, вработени за подобрување на процесот и сите заинтересирани за оваа област.

Сите учесници на обуката ќе добијат:
•    работен материјал во електронска форм

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник изнесува: 5.000 денари + ДДВ.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

 

почеток на обуката на 29.01.2021

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт