Back To Top

Чекор по чекор до успешна јавна набавка!

“Од план до договор, од понуда до договор, сите чекори за успешно спроведување на јавната набавка, со примена на правна заштита во секој дел од постапката“

 

Обуката ќе се реализира со физичко присуство

 
10:00 – 14:00 часот
 Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

Цел на обуката 
На еднодневната обука,  ќе се разгледаат сите чекори за успешно спроведување на јавна набавка (со примена на практични примери), согласно Законот за јавни набавки и подзаконските акти, обврските и одговорностите кои ги имаат учесниците во постапката, како и правната заштита во секој дел од постапката.
СОДРЖИНА
    Вовед во Законот за јавните набавки (начела на кои се темелат јавните набавки)
    План за јавни набавки (измена и дополна)
    Одлука за јавна набавка
    Претходна проверка на пазарот
    Тендерска документација (техничка спецификација) – најчесто користени постапки:
–    набавка од мала вредност
–    поедноставена отворена постапка и
–    отворена постапка,
    Објавување на оглас 
    Правната заштита – жалба против:
–    објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација и 
–    објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации
    Поднесување на понуди (правилна подготовка и поднесување на понудите)
    Отварање на понуди
    Правната заштита – жалба против:
–    отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација
    Евалуација на понуди
    Одлука за избор/поништување на постапката
    Предходна контрола од страна на Бирото за јавни набавки
    Известување до понудувачите 
    Правната заштита – жалба против:
–    прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката
    Склучување на договор или поништување на постапка
    Прашања, одговори и дискусија

ПРЕДАВАЧ

Наташа Јовановска – Милошевиќ, вработена во Државната комисија за жалби по јавни набавки, со повеќе од 15 (петнаесет) години работно искуство во областа на јавните набавки.

ЦЕЛНА ГРУПА

        
Обуката е наменета за претставници од сите договорни органи и економски оператори.
         
Сите учесници на обуката ќе добијат:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување

 

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Редовна котизација за еден учесник:
4.000 ден. (плус 18% ДДВ)

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:
телефон:
2 3128 526 

2 3128 525 

070 272 207     

e-mail: institut@koncept.com.mk

www.koncept.com.mk

Почеток:

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт