Back To Top

Еднодневна обука: Најчести поставувани прашања и грешки од примената на Законот за јавни набавки!

Online обука на платформа:

“Економски најповолната понуда, поедноставување на постапките за јавни набавки со пониска вредност, концептот на одржливи јавни набавки, спроведување постапки и многу други измени согласно новиот Закон за јавните набавки и подзаконски акти-Сл.в.64/19“
(10 нови правилници и новиот Закон за јавните набавки)

Цел на обуката
   
На еднодневната обука, која ќе се реализира на 29 јануари 2021 год. ќе се разгледаат најчести поставувани прашања и грешки од примената на Законот за јавни набавки, подзаконските акти, обврските и одговорностите кои ги имаат учесниците во постапката, најзначајните новини во системот за јавни набавки, кој е критериумот за избор на најповолна понуда и сл.

 

СОДРЖИНА  

1. Исклучоци, резевирани договори, life-cycle cost, економски најповолна понуда 

 • Начела на кои се темелат јавните набавки
 • Новини кај исклучоците од примена на ЗЈН
 • Резервирани договори – услови за резервирање, докажување на нивната исполнетост и можни негативни последици од нивната примена
 • Утврдување на способност
 • Критериуми за избор на најповолна понуда
 • Пресметка на трошоците за живот век
 • Извршување на договор

2. E-набавки, нови постапки за доделување на договори за јавни набавки, иновации

 • Видови постапки во согласност со новиот ЗЈН
 • Нови вредносни прагови за спроведување на постапките
 • Посебна постапка за набавка од мала вредност
 • Нова поедноставена отворена постапка
 • Конкурентна постапка со преговарање – во кои случаи може да се користи и начин на спроведување на постапката
 • Дистинкција помеѓу условите за спроведување на конкурентна постапка со преговарање и конкурентен дијалог
 • Партнерство за иновации
 • Воведување на динамичен систем за набавки – начин, услови и постапка за негова примена
 • Нов систем за е-пазар на набавки од мала вредност
 • Е-план за јавни набавки

3. Правна заштита и предходна контрола од страна на Бирото за јавни набавки, прекршоци

 • Претходна контрола на тендерска документаицја;
 • Задолжително мислење од БЈН за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас;
 • Најзначајни интервенции во Предлог-законот во делот на жалбената постапка;
 • Воведување и имплементација на е-жалба.

4. Новите подзаконски акти (Сл.б.64/19) 

 • Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас
 • Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола
 • Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола
 • Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга
 • Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки
 • Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги
 • Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки
 • Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки
 • Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки
 • Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

5. Прашања, одговори и дискусија

 

ПРЕДАВАЧ

Кирил Каранфилов, претседател на Државната комисија за жалби по јавни набавки и долгогодишен експерт од областа на јавните набавки.

Целна група
Обуката е наменета за претставници од сите договорни органи и економски оператори.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство и потврда за бодови.

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник изнесува 4.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 3.000 денари, плус ДДВ.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

почеток на обуката 29.01.2021

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт