Back To Top

Финансиско моделирање со напреден Excel

(сеопфатен курс од 8 предавања, од 18.00-21.00 часот,
еднаш неделно, online на платформата ZOOM)

Предавач:
Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје

 20 септември 2023 година (среда)

 18:00 – 21:00 часот
 Online, на платформата ZOOM

Целта на обуката е креирање на динамички финансиски модели, кои опфаќаат три меѓусебно поврзани финансиски извештаи: биланс на успех, биланс на состојба и извештај за парични текови. Динамичките финансиски модели се користат за финансиско планирање, вреднување на инвестициони проекти, вреднување на компании (со користење на DCF – discounted cash flow модели), спојувања и припојувања (M&A), левериџирани превземања (LBOs), како и финансиски анализи (сценарио анализа, анализа на чувствителноста) и сл.

Со користење на екселот, се објаснува планирање и предвидување на идните финансиски текови прикажани преку плански финансиски извештаи и примена на напредни статистички алатки за предвидување. На обуката ќе се изготвуваат динамички, меѓусебно линкувани финансиски извештаи, кои резултираат со детален преглед на идните парични текови, претставени преку кеш буџетот.

На обуката се создава софтвер за финански извештаи, за анализа на продажбата со користење на пивот табели и динамички ексел формули. На обуката се обработуваат најважните финансиски функции во ексел, како и оценка и вреднување на инвестицицски проекти.

Сеопфатната обука за финансиско моделирање нуди целосен спектар на напредни ексел алатки за дата анализа, со што се обезбедува рамка за целосна анализа на продажбата на компанијата.

Обуката нуди и креирање на најразлични софтвери во ексел, за финансиска анализа, финансиско предвидување, менаџмент со залихите и др.

Ова обука ќе ви овозможи да ги совладате сите најаважни ексел функции со што ќе ја зголемите продуктивноста во вашето работење за повеќе од 80%.

СОДРЖИНА

1.ФИНАНСИСКО МОДЕЛИРАЊЕ И СЦЕНАРИО АНАЛИЗА СО ЕКСЕЛ (3 ЧАСА)
-практична работа – изработка на биланс на успех, базиран на сет од претпоставки
-практична работа – калкулација на капиталните расходи и амортизацијата
-практична работа – изработка на динамички биланс на состојба
-практична работа – изработка на извештајот за парични текови
-практична работа – користење на ексел алатки за подготовка на финансиски извештаи (форматирање, формули, правила).
-Goal Seek.
-Sensitivity Analysis – Data Tables
-Scenario Analysis – Choose Function

2.АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ СО НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ (3 ЧАСА)
-студија на случај- анализа на финансиски извештаи во конкретна компанија
-практична работа – изготвување на софтвер во ексел за финансиска анализа
-анализа на финансиски извештаи – практичен пример
-финансиски показатели – пресметување и примери
-индикатори за ликвидност
-индикатори за профитабилност
-индикатори за активност
-индикатори за задолженост
-толкување на пресметани финансиски извештаи
-анализа на паричните текови и нивните движења

3. ФИНАНСИСКО ПРЕДВИДУВАЊЕ И ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ СО НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ (3 ЧАСА)
-финансиско предвидување со напреден ексел
-креирање на графикони и работни листови
-форматирање на графикони
-Data Analysis Toolpak Instalation
-Linear Trend Extrapolation
-Regression Analysis
-Scatter Chart Data
-Pivot Tables
-метод на плански биланс на состојба за финансиско планирање
-метод на процент од продажба за финансиско планирање
-What If Analysis (Data Table, Goal Seek, Scenarios, Formula Auditing).
-Custom Formatting
-Shortcuts
-Tips & Tricks

4.ФИНАНСИСКО МОДЕЛИРАЊЕ – КЕШ БУЏЕТ СО НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ
(3 ЧАСА)  

-креирање на работна платформа – Creation Of Work Platform
-уплати и исплати – Collections And Disbursements
-кеш буџет калкулации – Final Cash Budget Calculation
-финансиско моделирање со кеш буџет за утврдување на опримален тајминг за големи исплати – Financial Modeling With Cash Budget For Timing Determination For Big Disbursements
-Scenario Manager
-калкулација на тековни инвестиции- Current Investments Calculations

5.НАЈВАЖНИ ФИНАНСИСКИ ФУНКЦИИ ВО ЕКСЕЛОТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ ПЛАНИРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ (3 ЧАСА)  
-финансиска математика – Користење На Exel За Time Value Of Money (FV, PV, PMT)
-амортизација на заеми
-алатки за вреднување на инвестициони проекти (NPV, PI, IRR)
-методи за анализа на ризикот на инвестиционите проекти (Variance & Standard Deviation)
-практична работа – изготвување на софтвер во exel за оценка на инвестициони проекти
-вреднување на инвестициите со примена на NPV и IRR и СЦЕНАРИО АНАЛИЗА – практичен пример со exel

6.ПИВОТ ТАБЕЛИ И ДИНАМИЧКИ ИЗВЕШТАИ ЗА АНАЛИЗА НА ПРОДАЖБАТА (3 ЧАСА)
-создавање на графикони и работни листови – Creation Of Charts And Worksheets
-пивот табели – Pivot Tables
-пивот графикони – Pivot Charts
-динамички извештаи – Live Sales Dashboard
-користење на визуелни филтри – Using Slicers
-Custom Formatting
-Shortcuts
-Tips & Tricks
-Краен Резултат – Динамички Извештаи (Live Dashboard) И Интерпретација На Резултатите

7. DATA ANALYSIS (3 ЧАСА)
-Quick Statistics
-Descriptive Statistics
-Data Analysis
-Exploratory Data Analysis (EDA)
-Conditional Formatting
-Color Scales, Data Bars, Top/Bottom Rules, Duplicate Values
-Sales by country (with formulas)
-SUMIFS functions
-Table Formatting
-Pivot Tables
-Conditional Formatting Pivot Tables
-Top 5 Items- Sales per Unit
-Pivot Tables with Data Model
-Anomaly Detection
-Data model creation
-Statistic Chart- Box and Whisker Plot
-Best in Category
-Profit Analysis
-VLOOKUP functions
-Combine Tables
-Dynamic Reports
-Data Validation
-COUNTIFS functions
-Which product to discontinue?
-Data analysis
-Creation of complex financial reports

8.ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПАНИИ СО DCF МОДЕЛ И НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ (3 ЧАСА) 
-Предвидување и пресметка на FCF
-Пресметка на WACC
-Пресметка на Терминска (континуирана) вредност
-Дисконтирање на FCF и TV
-Пресметка на вредноста на компанијата (Enterprise value)
-Пресметка на вредноста на акцијата
-Практична работа – креирање на софтвер во Excel за вреднување на компании со користење на слободни готовински текови (Free Cash Flow- FCF)
-Вреднување на компании со примена на free cash flow – работа на два практични примери со Excel
-Tips & tricks

ПРЕДАВАЧ

Проф.д-р Зоран Ивановски,
редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, реномиран регионален стручњак од областа на финансискиот менаџмент и предавач со долгогодишно искуство во земјата и странство. Во својата долгогодишна универзитетска кариера бил на раководни факултетски и универзитетски позиции како Ректор на Европскиот универзитет – Република Македонија, Проректор на Европскиот универзитет – Република Македонија и Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, декан на Економски факултет при Европскиот универзитет – Република Македонија, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Универзитетот “Свети Апостол Павле“ во Охрид и Универзитетот во Валенсија. Покрај универзитетската кариера предава на обуките за брокери и за инвестициски советници организирани од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
Повеќе од 20 години реализира обуки за бизнис секторот во земјата и во странство.
Автор е на голем број универзитетски учебници и научни трудови објавени во списанија индексирани во реномирани бази на податоци. 

Детали за котизација

 

Котизацијата изнесува 12.000 денари плус ДДВ.

Сите заинтересирани за учество можат да се пријават најдоцна до
15 септември 2023 година.

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: 070 272 207, 2 3128 526, 2 3128 525     

e-mail: institut@koncept.com.mk
 www.koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт