Back To Top

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на дигалки и индустриски транспортери

Дали поседувате дигалки и индустриски транспортери (крански, портални, возила со монтирани дигалки за подигнување на лица и товар, виљушкари, транспортни траки и сл.)?

Дали вашата опрема е исправна за работа?

Дали вашата опрема има добиено решение за ставање во употреба?

Сигурноста и исправноста на техничката опрема е од пресудно значење како за безбедноста и за здравјето на вработените, така и за исполнување на планот за производство,  а со тоа и за рентабилноста на вашата компанија.

Обуката може да ви помогне:

 • Да дознаете која е опремата што подлежи на технички прегледи и за која е  потребнo Решение за употреба пред да се пушти во работа;
 • Кој е начинот и постапката за ставање на техничката опрема во употреба;
 • Кој ги изведува техничките прегледи и периодичните испитувања на техничката опрема;
 • Која е постапката за исполнување на условите за добивање на акредитација     за вршење на технички прегледи и периодични испитувања;
 • Кои се условите за Акредитираните тела по добивање на акредитација;
 • Која е постапката по добивањето решение за употреба и доделувањето евиденциски број за техничката опрема;
 • Кои се роковите за целосно завршување на постапката;
 • Кои се казнените одредби и како да го намалите ризикот од можни казни.

Агенда:

 1. Одредби од Законот за техничка инспекција поврзани со користењето на техничката опрема
 2. Одредби од Правилникот за користење на дигалки и индустриски транспортери:
  а) Општи одредби, поделба на техничката опрема по групи опфатена со овој правилник
  б) Постапка за ставање во употреба и користење
  в) Обврски на корисникот на техничката опрема
 3. Временски распоред, активности, начин и постапка на вршење на технички прегледи и периодични испитувања
 4. Обврски по изведените периодични технички прегледи
 5. Кој ги врши техничките прегледи
 6. Постапка и обврски на независното правно лице при вршење технички преглед на техничката опрема
 7. Документација која ја следи техничката  опрема при ставање во употреба и користење
 8. Законски рокови за постапување (преодни и завршни одредби од правилникот)
 9. Казнени одредби

Обуката е наменета за:

 • Правни лица и  физички лица кои поседуваат мостни дигалки, столбни дигалки со столб и кула, крански дигалки, подвижни и неподвижни конзолни дигалки;
 • Возила со монтирани дигалки за подигнување и растоварување на товар и возила со монтирани дигалки за подигнување на лица на висини поголеми од 2 метри, дигалки за одржување на возила, виљушкари, сите видови механизми за подигање или влечење на товар пренесување и спуштање на товар
 • Tранспортни траки за пренос на стока и сите видови на сипливи материјали метални и неметални минерални суровини,
 • Сите видови транспортери за континуиран транспорт на товар кои се дел од технолошкиот процес и претставуваат посебна конструктивна целина наменета за фабрики, стоваришта, рудници за експлоатација на минерални суровини или изведувачи на рударски активности,
 • Сервиси за сервисирање на возила, градежни фирми, независни правни тела кои вршат испитување на опремата и сервисери на опремата и слично.
*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт