Back To Top

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на рударска техничка опрема

Дали поседувате опрема за изведување рударски работи?

Дали вашата опрема е исправна за работа?

Дали вашата опрема има добиено решение за ставање во употреба?

Сигурноста и исправноста на рударската техничка опрема е од пресудно значење како за безбедноста и за здравјето на вработените, така и за исполнување на планот за производство,  а со тоа и за рентабилноста на вашата компанија.

Обуката може да ви помогне:

 • Да дознаете која е опремата што подлежи на технички прегледи и за која е потребна употребна дозвола;
 • Кој е начинот и постапката за ставање на техничката опрема во употреба;
 • Кој ги изведува техничките прегледи и периодичните испитувања на рударската техничка опрема;
 • Која е постапката по добивањето решение за употреба и доделувањето евиденциски број за рударската техничка опрема;
 • Кои се роковите за целосно завршување на постапката;
 • Кои се казнените одредби и како да го намалите ризикот од можни казни.

Агенда:

 1. Одредби од Законот за техничка инспекција поврзани со користењето на рударската техничка опрема
 2. Одредби од Правилникот за користење на рударската техничка опрема:
  а) Општи одредби, поделба на рударската техничка опрема опфатена со овој правилник
  б)Постапка за ставање во употреба и користење
  в)Обврски на корисникот на рударската техничка опрема
 3. Временски распоред, активности, начин и постапка на вршење на технички прегледи и периодични испитувања
 4. Обврски по изведените периодични технички прегледи
 5. Кој ги врши техничките прегледи
 6. Постапка и обврски на независното правно лице при вршење технички преглед на рударската техничка опрема
 7. Документација која ја следи рударската техничка  опрема при ставање во употреба и користење
 8. Законски рокови за постапување (преодни и завршни одредби од правилникот)
 9. Казнени одредби

Обуката е наменета за:

Концесионери кои поседуваат концесија за експлоатација на минерални суровини или изведувачи на рударски активности, независни правни тела кои вршат испитување на опремата, сервисери на опремата и слично.

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт