Back To Top

IN-HOUSE ОБУКИ

Институт КОНЦЕПТ организира in-house обуки и тренинзи специфично дизајнирани за потребите на клиентите.

Институт КОНЦЕПТ ја нуди можноста сите отворени обуки, курсеви и модули да ги приспособи на потребите на клиентот со цел да добие знаење и информации соодветни на дејност и работење.

Зошто да се одлучите за in-house организирани обуки:

  • Прилагодени обуки според специфичностите и потребите на клиентот. Пред самата обука се врши снимање односно идентификување на потребите. Обуките се моделираат за секој клиент поединечно. Локацијата, времето и местото го избираат самите клиенти.
  • Тренерите се практичари. Сите тренери на КОНЦЕПТ работат како консултанти, професори или директно се инволвирани во соодветната област и се запознати со реалните проблеми на клиентите. Просечната оценка за тренерите е 4,8.
  • Тренинзите вклучуваат најнови методи на учење со практична примена на студии на случај, со чија примена учесниците односно вработените може да ги подобрат резултатите во работењето.
  • Трошочна ефикасност. Овој тип на обука ги зголемува вештините и знаењата на учесниците, со што се подобруваат перформансите на компанијата со само една инвестиција.
  • Извештаи после завршената обука. После завршената обука клиентот од тренерот добива извештај со препорака

Детали за контакт

За сите дополнителни информации во врска со in-house обуките контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт