Back To Top

ISO/IEC 17025 Стандард

Со примена на практични примери до поефикасно имплементирање на барањата од стандардот ISO/IEC 17025 за подобро функционирање на лабораториите

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.

13 октомври 2023 година (петок)
10:00 – 16:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Основна цел на обуката е да ги презентира основите на управување со системот за квалитет согласно ISO/IEC 17025:2017 во лабораториите за тестирање и калибрација.
Со стекнатото знаење посетителите на курсот ќе можат самостојно да го имплементираат стандардот или во иднина да го подобрат во насока на поефикасно и едноставно да го одржуваат. Обуката ќе опфати како да се имплементираат точките од стандардот во зависност од организационата структура на лабораторијата. Најголем акцент ќе биде ставен на техничките барања и низ практични примери ќе бидат објаснети техичките барања од стандардот.

 

Што е ISO/IEC 17025:
ISO/IEC 17025 е меѓународен стандард создаден од Меѓународната организација за стандардизација (ISO) заедно со Меѓународната електротехничка комисија (IEC). Се состои од различни барања и упатства што ги користат клиентите ,  лабораториските, регулаторните одбори, органите за акредитација и организациите за да ја потврдат, препознаат и обезбедат компетентноста, непристрасноста и доследната работа на лабораториите во нивните процеси на тестирање и калибрација. ISO/IEC 17025 служи како систем за управување со квалитет за да лабораториите го подобрат нивниот процес на олеснување на попрецизна дијагностика, ефикасен третман и намалени грешки во лабораторискиот процес. Ова се совпаѓа со крајната цел во лабораториската медицина која овозможува  да се подобри севкупниот QMS на организацијата кон обезбедување безбедност на пациентите.

 

Врз основа на ISO/IEC 17025 организацијата треба :
1.    Да добие подршка од менаџментот.
2.    Да го одреди  контекстот на Организацијата.
3.    Да го дефинира опсегот, управувањето, посветеноста и одговорностите, политиката за квалитет, целите за квалитет и воспоставување прирачник за квалитет.
4.    Да ги одреди на ризиците и можностите.
5.    Да ги дефинира процесите и процедурите.
6.    Да ги имплементира процесите, процедурите и контролите.
7.    Да спроведе програми за обука и подигање на свеста.
8.    Да го вклучи телото за Акредитација.
9.    Да воведе лабораторски менаџмент систем и негово управување.
10.  Да направи внатрешни ревизии.
11.  Да спроведе Преглед на менаџментот.

 

Примена:
ISO/IEC 17025 се применува на многу различни капацитети за тестирање и калибрација низ низа сектори. Форензичкиот сектор е пример за една област која речиси универзално го усвои ISO/IEC 17025 како главен индикатор за квалитет во своите лаборатории. Но, лабораториите во различни сектори како тестирање на азбест, акустика, хемикалии, оптички влакна, производство на храна, текстил, па дури и лаборатории за канабис се сертифицирани според ISO/IEC 17025 стандардите. Исто така, помага да се олесни соработката помеѓу лабораториите и другите тела преку генерирање на пошироко прифаќање на резултатите меѓу земјите. Тест извештаите и сертификатите може да се прифаќаат од една земја во друга без потреба од понатамошно тестирање, што, пак, ја подобрува меѓународната трговија.

 

Цели:
Ø    Оптимизирано управување со квалитетот
Ø    Воспоставен кредибилитет
Ø    Подобрена доверба на клиентите
Ø    Проактивна култура на безбедност.

 

 

СОДРЖИНА

1.    Вовед
2.    Што е стандард
3.    Управување со ризици
4.    Комплетна анализа на ISO/IEC 17025 со практични примери
5.    Дискусија
6.    Доделување на Сертификати

ПРЕДАВАЧИ:
Мр. Љупчо Давчев

Водечки Аудитор за ISO 9001 и експерт за поголема група стандарди од областа на Менаџментот.
Мр. Станислава Кронева Петровска
експерт за ISO/IEC 17025

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:
За сите оние кои се на некој начин поврзани со работата на лабораториите.

 

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

 

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)

телефон: 2 3128 526, 2 3128 525, 070 272 207          

e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

 

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт