Back To Top

КАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ НАЈДОБРИОТ КАНДИДАТ? (РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА КАДАР)

Секој тим има некои членови кои заминуваат, а некои доаѓаат. Како да ги пронајдете на пазарот и да ги изберете вистинскиот кадар за вас?
Процесот на регрутирање претставува систематска процедура што бара познавање на процесот и интензивно вложување на ресурси и време.
Креирајте конкурентска и стратешка предност за Вашата организација преку селекција на вистинскиот кандидат за работното место.
Целта на оваа програма е учесниците да научат или да го подобрат начинот на регрутирање и избор на кандидати, кои се најважните елементи на секој кандидат, како да се избере вистинската личност во однос на барањето за работа и како да се вклопуваат со постојните членови на тимот.

По завршувањето на обуката учесниците ќе бидат оспособени за:

 • Анализа на работното место и дефинирање на работни задачи и одговорности
 • Утврдување на потребни квалификации, особини и карактеристики
 • Анализа на биографии и телефонски интервјуа со кандидатите коишто одговараат на бараниот профил
 • Селективно интервју и подготовка на кратка листа со потенцијални кандидати
 • Психолошки тестови за определување на карактерни особини
 • Изработка на профил на личноста и писмен извештај за секој кандидат поединечно

 

  АГЕНДА 
 

1.Анализа на работни места и потреба од вработување
 • Огласување (елементи на оглас и избор на медиум)
 • Поставување на критериуми за селекција на кандидати
2.Огласување
 • Employer branding (важноста за добра промоција на компанијата, културата, начинот на работа на организацијата и тн.)
 • Како да објавите оглас и каде?
 • Канали на огласување
3.Алатки за селекција на кандидати
 • Тестирање
 • Интервју
 • Психолошко тестирање
4.Селекција
 • Селективна постапка
 • Критриуми при селекција на кандидати
5.Регрутација
 • Критриуми при регрутација на кандидати
 • Head Hunting

6..Вежба:бр.1

 

ПРЕДАВАЧИ  

Предавачите на еднодневната обука се експерти во соодветната област кои произлегуваат од бизнис секторот.
Ана Дукиќ
Специјалист за регрутација и селекција на кадри во DEKRA Arbeit Macedonia.

Дипломиран Психолог на Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје, магистер по Менаџмент на Човечки Ресури при Институт за Социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Вработена во приватна агенција за посредување при вработување и консалтинг од областа на човечки ресурси DEKRA Arbeit Macedonia. Веќе 5 години активно работи како Специјалист за човечки ресурси со главен фокус во регрутација и селекција на кадри за сите идустрии застапени во Македонија, со искуство и во менторирање и обучување на нови вработени, истражувања на пазарот на труд, учествува и во обуки и развој на меки вештини на кадри во различни компании.

Катарина Тасевски
Специјалист за човечки ресурси во DEKRA Arbeit Macedonia. Магистер по Менаџмент на Човечки Ресурси при ИСППИ Скопје.

Веќе 6 години  дел од најголемата агенција за услуги во доменот на човечки ресурси, DEKRA Arbeit Macedonia, како специјалист во повеќе области, меѓу кои регрутација и селекција на кадри.
Целна група на академијата се:
 1. Менаџери  за човечки ресурси и вработени во ХР секторот
 2. Претприемачи/сопственици на мали и средни претпријатијa
 3. Лидери на тимови
 4. Почетници во областа на човечки ресурси
 5. Лица кои планираат професионално да се занимаваат со управување на ХР
 6. Студенти
 7. Сите оние кои сакаат да го усовршат своето знаење

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник изнесува 5.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 4.500 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт