Back To Top

КАКО ДА ГО ПРЕДВИДИТЕ ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ?

  Online обука на платформа:
File:Zoom Communications Logo.svg - Wikimedia Commons

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Дигиталната ера пред компаниите постави клучен предизвик кој се однесува на извлекување на скриениот потенцијал од податоците за потрошувачите. Овие податоци доаѓаат од различни извори, така што покрај традиционалниот начин на собирање податоци преку анкети, денес податоците во секоја измината секунда се креираат преку социјалните медиуми, трансакции, сензори, итн., и околу 80% се во облик на слики, видеа, коментари кои ги оставаат потрошувачите за нивното искуство за услугата, купениот производ.

Само компаниите кои ќе можат да „рударат“ низ податоците и да извлечат информации врз основа на кои ќе носат навремени и подобри одлуки за своите клиенти, ќе креираат вредност (зголемен профит, зголемено задоволство на клиенти, намалени поплаки, итн.).

Целта на оваа обука е да се стекнат знаења и вештини за предвидување на однесувањето на потенцијалните потрошувачи, поточно дали ќе одговорат позитивно на маркетинг кампањата, дали ќе го купат новиот производ, дали ќе се претплатат на услугата преку примена на податочно рударење, што во идина ќе овозможи преземање на соодветни акции.

  СОДРЖИНА

•  Дигатална и бизнис трансформација
•  Големи податоци (“big data”)
•  Аналитика на големи податоци
•  Податочно рударење
•  Предвидување на однесувањето на потенцијалните потрошувачи
•  Методи, алатки и техники за предвидување на однесувањето на потрошувачите
•  Подготовка на податоци, моделирање, визуелизирање и анализа на добиените резултати
•  Практични примери за предвидување на однесувањето на потрошувачите
•  Прашања и одговори

ПРЕДАВАЧ

Др. Виолета Цветкоска
Вонреден професор на Економски факултет – Скопје на дисциплините Операциони истражувања и Основи на бизнис аналитика. Глобален експерт за подготовка, моделирање, визуелизирање и анализирање на податоци и примена на методи, техники и алатки на аналитика и вештачка интелигенција.

 

ЦЕЛНА ГРУПА

Оваа обука е наменета за сите кои сакаат да придонесат за стекнување на конкурентска предност на компанијата во која работат или ја водат преку стекнување на најсовремени знаења и вештини за рударење на податоци за потрошувачите.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за прв учесник изнесува 5.000 денари, плус ДДВ, додека за секој нареден учесник изнесува 4.500 денари.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт