Back To Top

Како да се имплементира Risk Management во стопанството со осврт на ISO 31000 (согласно барањата на многу стандарди во стопанството)

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
 
28 јуни 2023 година (среда)
9:00 – 16:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА:

Првенствена цел на обуката е да ги презентира основите на управувањето со ризици (Risk Management) во стопанството кои претставуваат барања на некои од ISO стандардите (ISO 9001, ISO 45001, итн).
Користејќи го тоа знаење, посетителите на курсот ќе бидат способни сами да го имплементираат концептот на Risk Management, онаму каде се бара.

Оваа обука треба да придонесе за:
НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ – Во многу индистрии (хемиска, воздухопловство, жеезнички сообраќај, фармацевстка, медицина, нуклеарна, итн.) постион барање за имплементирање Safety Management System (ЅМЅ). Основа на овој манаџемент сустем е Risk Management-от. Потребно е соодветнпо знаење за тој да се имплементира и овој курс треба да допринесе за намалување на трошоците за негова имплементација.

НАМАЛУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИТЕ И НЕСРЕЌИТЕ – Секој инцидент или несреќа која ќе се случи во компаниите ги чини многу компаниите. Имплементацијата на концептот на Risk Management придонесува во спречувањето на овие инциденти и несреќи од помал и од поголем (катастрофален) опсег и со тоа заштедува пари и време на компаниите. Во воздухопловството, не постои помал авиокомпанија која има преживеано несреќа на рушење на нејзин авион, ниту во хемиската индустрија команија која имала несречќа од поголем размер (Бопал, Индија).

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ – ISO 9001 стандардот бара имплементиранје на пристап на рамислување кој е базиран на ризиците (risk-based thinking) во обезбедување на квалитет. Тоа претставува еуфемизам за имплементирање на документиран Risk Management. Сега, генерално сите компании (за производи и услуги) мораат да имаат стандард за квалитет кој бара такпв проатктивен пристап.

ОРГАНИЗАЦИСКИ АНГАЖМАН – Пристапот „одозгора надолу“ во рамките на Risk Management-от обезбедува да клучните членови на менаџментот и сите вработени, во рамките на организацијата, да го разбираат Risk Management-от и затоа да бидат мотивирани и да ги мотивираат останатите за да се постигнат целите.

РЕГУЛАТОРНАТА УСОГЛАСЕНОСТ – Во ризичните индустрии Risk Management-от е регулаторно барање и како такво, тоа мора да се задоволи за да се добие дозвола за работа. Дополнително, доколку се покаже дека барањето не се подрѓоува  одрѓува за време на работнитот процес, регулаторот може да иа отповика дозволата.

СОДРЖИНА:

Стандард, стандардизација, директиви и регулативи, авторски права
1.Вовед
2.Што е безбедност (Safety)?
3.Историски развој на Safety
4.Различни видови на Safety
5.Safety Management System (SMS)
6.Важни поими
7.Менаџирање на ризици со ISO 31 000
8.Управување со ризици
9.Safety (Risk) Алатки

-Safety Алатки – HAZID 
-Safety Алатки – Критериуми
-Safety Алатки – Risk Assessment (3б)
-Safety Алатки – Risk Assessment (3в)
-Safety Алатки – Risk Assessment (3г)
-Safety Алатки – Парето (Pareto) диаграм (4)
-Safety Алатки – FMEA (5а)
-Safety Алатки – FMEA (5б)
-Safety Алатки – FMEA (5в)
-Safety Алатки – FMEA (5г)
-Safety Алатки – FMEA (5д)
-Safety Алатки – Bowtie Methodology (6а)
-Safety Алатки – Bowtie Methodology (6b)
-Safety Алатки – Bowtie Methodology (6в)
10. Мониторинг
11.Дискусија

ПРЕДАВАЧИ:
М-р Сашо Андонов,, консултант со долгогодишно искуство во областа на менаџмент системи
Љупчо Давчев, Магистер по технички науки од областа на енергетско машинство. Тренер и консултант за ISO 50001, ISO 50006 – Системи за менаџмент со енергија.
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 
Целта на оваа обука е да придонесе во проширувањето на капацитетите, знаењето и умешноста на сите чинители во Компанијата, кои работат во областа на  имплементација на risk management и на  ISO 31000.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)

Во цената е вклучено:
•    работен материјал
            •    сертификат за присуство
 •    кафе и освежување

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 26 јуни 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: 070 272 207, 2 3128 526, 2 3128 525     

 e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

Почеток: 28 јуни 2023 година

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт