Back To Top

Национална правна рамка за додатоци на исхрана и посебните видови храна, споредба на националното со европското законодавство и постапка на нивно одобрување

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
31 октомври 2023 година (вторник)
10:00 – 15:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Запознавање со националната правна рамка за додатоци на исхрана и посебните видови на храна, споредба на усогласеноста на националното со Европското законодавство и објаснување на постапката на нивно одобрување за пласирање на пазарот во државава и контрола на производите кои се пуштени во промет.

Препознавање нутритивните и здравствените тврдења доколку ги има на означувањето на додатоците во исхраната, да се направи разлика меќу едните и другите. Да се објасни правната рамка во Република Северна Македонија за нутритивни и здравствени тврдења и нејзина споредба со Европската легислатива. Да се разјаснат условите за користење на нутритивни и здравствени трдења како и процедурата на одобрување на здравствени тврдења согласно член 30-а од Законот за безбедност на храна.

 

СОДРЖИНА

 • Обврска за одобрување на додатоци на исхрана
 • Состав и означување на додатоци на исхрана
 • Постапка за одобрување на додатоци на исхрана
 • Годишен извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2020 година; 2021 и 2022 година за додатоци на исхрана
 • Работата на Комисијата за посебени видови храна која беше составена  од членови од следниве институции
 • Храна за посебна нутритивна употреба
 • Постапка за одобрување на храна за посебна нутритивна употреба
 • Годишен извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2020  година; 2021 и 2022 година за храна за посебна нутритивна употреба
 • Збогатена храна со витамини, минерали и одредени други супстанции
 • Постапка за одобрување на збогатена храна со витамини, минерали и одредени други супстанции
 • Годишен извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2020 година; 2021 и 2022 година за збогатена храна
 • Задолжителни информации на храната
 • Прописи – информации за потрошувачот доброволни информации
 • Нутритивни и здравствени тврдења
 • Европска легислатива
 • Правна рамка  во РСМ  за нутритивни и здравствени тврдења
 • Храна која е опфатена под оваа законска  рамка
 • Храна за која не се применува оваа законска рамка
 • Употреба на нутритивни и здравствени тврдења
 • Видови на здравствени тврдења
 • Процедура на одобрување на здравствени тврдења
 • Правилна употреба на тврдењата

Предлог измени на националните прописи во однос на нутритивните и здравствени тврдења

ПРЕДАВАЧИ:
Бошко Стојкоски
Соработник во одделение за додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба, храна збогатена со витамини и минерали и адитиви;
Жанета Мијоска
Соработник во одделение за безбедност на храна од неживотинско потекло
то управување.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:
Обуката е наменета за сите заинтересирани кои се вклучени во производство и ставање во промет на додатоците на исхрана, посебните видови на храна како и нивното означување.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.500 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

                    Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 30 октомври 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: 2 3128 526, 2 3128 525, 070 272 207          

e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт