Back To Top

Практична: Обука за канцелариско, архивско работење и е-архива

ЗАКОНСКИ ПРЕДВИДЕН РОК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО НИВНИ РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ И НЕГОВО ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ ЗА ТЕКОВНА 2023, ОДБИРАЊЕ НА АРХИВСКИ ОД ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ И НЕГОВА ЕВИДЕНЦИЈА

(Најчести грешки, законски рокови, обврски за навремено поднесување извештаи за одбирање, евидентирање на архивскиот материјал и уништување на документарниот материјал)

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
22 декември 2023 година (петок)
 10:00 – 15:00 часот
       Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на државните и другите институции и компании. Пренатрупаноста од документи кои најчесто не се добро или не се воопшто обработени налага барање на адекватно решение.

Заштитата на архивскиот материјал е приоритетна и трајна задача на една држава и општествена заедница. Архивскиот материјал претставува неодминливо и трајно сведоштво за генезата и историскиот развиток на македонската нација и македонскиот јазик и за севкупниот државно-правен, политички, општествено-економски и културен развиток на Република Македонија.

Законска обврска е на државните органи, претпријатијата и другите правни лица да извршуваат голем број должности од областа на канцелариското и архивското работење.

 

СОДРЖИНА

Тема 1. Законски и подзаконски акти за канцелариското и архивското работење

 • Основни  разлики помеѓу јавен и приватен архивски и документарен  материјал
 • Основни поими: архивски материјал, документарен материјал, документарен материјал, документ/запис, конвенционалени неконвенционален архивски и документарен  материјалимател на архивски материјал
 • Надзор врз работењето на имателите на архивски и документарен материјал

Тема 2.Канцелариско работење

 • Овластување кое треба да го поседува функционерот
 • Овластување за прием, прегледување и распоредување
 • Овластување за ракување со печати и штембили
 • Штембили и печати на еден орган -приемен, роковен печат и др, евиденција на печати
 • Вежби-пополнување на обрасци

Тема 3. Основни техники на канцелариското работење

 • Основна книга за евиденција – деловодник
 • Помошни книги за евиденција (попис на документи, регистар, интерна доставна книга, книга за препорачана пошта и книга за место)
 • План на архивски знаци, Листа на архивски материјал и Листа на документарен материјал со рокови за негово чување
 • Вежби-пополнување на обрасци

Тема 4. Книги за евиденција

 • Деловодник
 • Попис на акти
 • Уписници
 • Интерна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Начин на заведување
 • Пренос
 • Поврзување
 • Исправка на погрешно напишан текст
 • Заклучување

Тема 5. Архивско работење

 • Архивирање, средување и обработка на документите, одбирање на архивскиот од документарниот материјал,
 • Попис и опис на архивскиот материјал, заштита и чување на архивскиот Надзор врз работењето на имателите на архивски и документарен материјал
 • Чување,заштита и користење на архивскиот и документарниот материјал во мирновременска, воена и вонредна состојба

Тема 6. E-АРХИВА

 • електронки архивски и документарен материјал
 • чување
 • заштита
 • достапност
 • користење
 • предавање во Државниот архив
 • електронска архива и е-деловодник
 • софтвер
 • дигитално потпишување
 • принцип на архивирање

ПРЕДАВАЧИ
Борис Најдовски
долгогодишен виш инспектор во Државен управен инспекторат и долгогодишен предавач на теми од областа на архивското работење.
Диме Јуруков
поранешен заменик директор на Државниот архив на Македонија и долгогодишен предавач на теми од областа на архивското работење.
Експерт
Претставник од Македонски бизнис системи, за е-архива.ите на МСФИ врз корпоративното управување

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 
сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и унапредат техниките на канцелариското и архивското работење и да го усогласат своето работење со важечките законски прописи.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.500 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 9 ноември 2023 година 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: 2 3128 526, 2 3128 525, 070 272 207          

e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

Почеток: 22 декември 2023 година (петок)

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт