Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Online обука
Платформа: ZOOM

(Најчести грешки, законски рокови, обврски за навремено поднесување извештаи за одбирање, евидентирање на архивскиот материјал и уништување на документарниот материјал)

Цел на обуката
Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на државните и другите институции и компании. Пренатрупаноста од документи кои најчесто не се добро или не се воопшто обработени налага барање на адекватно решение.

Заштитата на архивскиот материјал е приоритетна и трајна задача на една држава и општествена заедница. Архивскиот материјал претставува неодминливо и трајно сведоштво за генезата и историскиот развиток на македонската нација и македонскиот јазик и за севкупниот државно-правен, политички, општествено-економски и културен развиток на Република Македонија.

Законска обврска е на државните органи, претпријатијата и другите правни лица да извршуваат голем број должности од областа на канцелариското и архивското работење.

 

СОДРЖИНА

Тема 1. Законски и подзаконски акти за канцелариското и архивското работење

 • Основни  разлики помеѓу јавен и приватен архивски и документарен  материјал
 • Основни поими: архивски материјал, документарен материјал, документарен материјал, документ/запис, конвенционалени неконвенционален архивски и документарен  материјалимател на архивски материјал
 • Надзор врз работењето на имателите на архивски и документарен материјал

Тема 2.Канцелариско работење

 • Овластување кое треба да го поседува функционерот
 • Овластување за прием, прегледување и распоредување
 • Овластување за ракување со печати и штембили
 • Штембили и печати на еден орган -приемен, роковен печат и др, евиденција на печати
 • Вежби-пополнување на обрасци

Тема 3. Основни техники на канцелариското работење

 • Основна книга за евиденција – деловодник
 • Помошни книги за евиденција (попис на документи, регистар, интерна доставна книга, книга за препорачана пошта и книга за место)
 • План на архивски знаци, Листа на архивски материјал и Листа на документарен материјал со рокови за негово чување
 • Вежби-пополнување на обрасци

Тема 4. Книги за евиденција

 • Деловодник
 • Попис на акти
 • Уписници
 • Интерна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Начин на заведување
 • Пренос
 • Поврзување
 • Исправка на погрешно напишан текст
 • Заклучување

Тема 5. Архивско работење

 • Архивирање, средување и обработка на документите, одбирање на архивскиот од документарниот материјал,
 • Попис и опис на архивскиот материјал, заштита и чување на архивскиот материјал

Чување,заштита и користење на архивскиот и документарниот материјал во мирновременска, воена и вонредна состојба.

ПРЕДАВАЧИ

Борис Најдовски

долгогодишен виш инспектор во Државен управен инспекторат и долгогодишен предавач на теми од областа на архивското работење.

Диме Јуруков

поранешен заменик директор на Државниот архив на Македонија и долгогодишен предавач на теми од областа на архивското работење.

Целна група

На обуката се сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и унапредат техниките на канцелариското и архивското работење и да го усогласат своето работење со важечките законски прописи.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство.

 

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник изнесува 4.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 3.500 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт