Back To Top

Обука за канцелариско и архивско работење

 ЗАКОНСКИ ПРЕДВИДЕН РОК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО НИВНИ РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ И НЕГОВО ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ ЗА ТЕКОВНА 2023, ОДБИРАЊЕ НА АРХИВСКИ ОД ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ И НЕГОВА ЕВИДЕНЦИЈА

(Најчести грешки, законски рокови, обврски за навремено поднесување извештаи за одбирање, евидентирање на архивскиот материјал и уништување на документарниот материјал)

22 јуни 2023 година
 10:00 – 15:00 часот
               Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

Цел на обуката
Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на државните и другите институции и компании. Пренатрупаноста од документи кои најчесто не се добро или не се воопшто обработени налага барање на адекватно решение.

Заштитата на архивскиот материјал е приоритетна и трајна задача на една држава и општествена заедница. Архивскиот материјал претставува неодминливо и трајно сведоштво за генезата и историскиот развиток на македонската нација и македонскиот јазик и за севкупниот државно-правен, политички, општествено-економски и културен развиток на Република Македонија.

Законска обврска е на државните органи, претпријатијата и другите правни лица да извршуваат голем број должности од областа на канцелариското и архивското работење.

 

СОДРЖИНА

Тема 1. Законски и подзаконски акти за канцелариското и архивското работење

 • Основни  разлики помеѓу јавен и приватен архивски и документарен  материјал
 • Основни поими: архивски материјал, документарен материјал, документарен материјал, документ/запис, конвенционалени неконвенционален архивски и документарен  материјалимател на архивски материјал
 • Надзор врз работењето на имателите на архивски и документарен материјал

Тема 2.Канцелариско работење

 • Овластување кое треба да го поседува функционерот
 • Овластување за прием, прегледување и распоредување
 • Овластување за ракување со печати и штембили
 • Штембили и печати на еден орган -приемен, роковен печат и др, евиденција на печати
 • Вежби-пополнување на обрасци

Тема 3. Основни техники на канцелариското работење

 • Основна книга за евиденција – деловодник
 • Помошни книги за евиденција (попис на документи, регистар, интерна доставна книга, книга за препорачана пошта и книга за место)
 • План на архивски знаци, Листа на архивски материјал и Листа на документарен материјал со рокови за негово чување
 • Вежби-пополнување на обрасци

Тема 4. Книги за евиденција

 • Деловодник
 • Попис на акти
 • Уписници
 • Интерна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Начин на заведување
 • Пренос
 • Поврзување
 • Исправка на погрешно напишан текст
 • Заклучување

Тема 5. Архивско работење

 • Архивирање, средување и обработка на документите, одбирање на архивскиот од документарниот материјал,
 • Попис и опис на архивскиот материјал, заштита и чување на архивскиот Надзор врз работењето на имателите на архивски и документарен материјал
 • Чување,заштита и користење на архивскиот и документарниот материјал во мирновременска, воена и вонредна состојба

Тема 6. E-АРХИВА

 • електронки архивски и документарен материјал
 • чување
 • заштита
 • достапност
 • користење
 • предавање во Државниот архив
 • електронска архива и е-деловодник
 • софтвер
 • дигитално потпишување
 • принцип на архивирање

ПРЕДАВАЧИ

Борис Најдовски                                                                                                                                                                                                                                  Долгогодишен виш инспектор во Државен управен инспекторат и долгогодишен предавач на теми од областа на архивското работење.

Диме Јуруков                                                                                                                                                                                                                                     Поранешен заменик директор на Државниот архив на Македонија и долгогодишен предавач на теми од областа на архивското работење.

Експерт                                                                                                                                                                                                                                               Претставник од Македонски бизнис системи, за е-архива.

Целна група                                                                                                                                                                                                                                                         На обуката се сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и унапредат техниките на канцелариското и архивското работење и да го усогласат своето работење со важечките законски прописи.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство.

Детали за котизација

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
4.500 ден. (плус 18% ДДВ)Во цената е вклучено:
•    работен материјал
            •    сертификат за присуство
 •    кафе и освежување

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 20 јуни 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: 070 272 207, 2 3128 526, 2 3128 525     

e-mail: institut@koncept.com.mk
 www.koncept.com.mk

Почеток: 22 јуни 2023 година

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт