Back To Top

Обука за офицер за заштита на личните податоци

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
25 јануари 2024 (четврток)
 10:00 – 15:00 часот
 Институт КОНЦЕПТ, Скопје
ВАЖНО: Сите што ќе се пријават, во пријавниот лист можат да напишат и прашања и дилеми со кои се соочуваат во имплементацијата на законот во својата организација. Комплетен одговор ќе добијат на самата обука.

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Концептот на заштита на личните податоци е значајно изменет во последните неколку години, особено со носењето на General Data Protection Regulation (GDPR) но и со новиот Закон за заштита на личните податоци кој е донесен во февруари 2020 година. Субјектите на личните податоци имаат се повеќе права за нивна заштита, што ја става контролата над личните податоци во нивни раце. Од друга страна, конролорите кои ги обработуваат личните податоци имаат се повеќе обврски за да обезбедат соодветен степен на заштита на тие лични податоци.

Процесот на усогласување со новиот Закон за заштита на личните податоци контролорите го наоѓаат за комплексен и исполнет со бројни предизвици. Дел од предизвиците се поврзани со разбирањето на новите обврски кои произлегуваат од законот, но голем дел се поврзани и со ресурсите кои компаниите треба да ги посветат токму на овој процес но и на одржливоста на системот за заштита на личните податоци. Висината на казните за наусоглаеноста изнесува од 2 до 4 проценти од годишниот приход што е дополнителна причина за навремено да се отпочне и посветено да се заокружи усоглсаувањето.

СОДРЖИНА

•  Улога, задачи, предизвици на Офицерот за заштита на личните податоци
•  Од каде да се почне? (кои се првите задачи на ОЗЛП?)
•  Политика за приватност – основа на се’
•  Интегрирање на улогата на Офицерот во работните процеси
•  Улогата на Офицерот во спроведувањето на анализа на ризик
•  Планови за вршење на внатрешни контроли
•  Воспоставување на близок однос и комуникација со обработувачите

ПРЕДАВАЧИ:

Елена Стојановска
експерт за заштита на личните податоци со петнаесетгодишно искуство во областа. Таа својата експертиза започна да ја гради како вработена во Дирекцијата за заштита на личните податоци (2005-2014) каде директно учествуваше во процесот на воспоставување на институционалната рамка но и во меѓународното вмрежување и соработка во областа на заштитата на личните податоци.  Активно работи на различни проекти кои се однесуваат на менторство и едукација за заштитата на личните податоци. Во периодот 2018 – 2020 година беше член на работната група за носење на новиот Закон за заштита на личните податоци во Министерството за правда со што активно учествуваше во процесот на усогласување на националната со европската правна рамка за заштита на личните податоци.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•   Работен материјал во електронска форма;
•   За завршената обука ќе добиете Сертификат за стекнати знаења и вештини по однос на практиките и прописите за заштита на личните податоци, согласно со одредбите од овој закон (член 41).

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за еден учесник: 5.500 денари. (плус 18% ДДВ) 1+1 гратис!

Сите заинтересирани за учество можат да се пријават најдоцна до 22 јануари  2024 година.

Почеток: 25 јануари 2024

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт