Back To Top

Пресметка на плата и надоместоци од плата, надоместување на трошоци поврзани со работа и правилници и акти на работодавачот

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.

9 јуни 2023 година (петок)
10:00 – 15:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА
Целта на еднодневната обука е правилна примена на прописите за исплата на платите, данокот на доход и социјалното осигурување од работен однос согласно последните измени и нови законски решенија. Учесниците на обуката ќе имаат можност да се запознаат со специфичностите при пресметка на платите во стопанство како и кај буџет и буџетските институции. Посебен осврт ќе се даде на договорите за работа, менаџерските договори, третманот на приправници, параметрите за пресметка на плати и надоместоци од плати низ призмата на Законот за работни односи (ЗРО), Законот за минимална плата во РСМ, Законот за данок на личен доход, Општиот колективен договорза приватниот сектор од областа на стопанството (ОКДПС), Законот за практикантсво, Закон за административни службеници, Закон за вработени во јавен сектор, Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РСМ.

 

СОДРЖИНА
Прв дел – Договори за работа

 • Договор за работа согласно Закон за работни односи;
 • Договори за вработување со вршење работа од дома;
 • Договри за работа согласно Закон за администратни службеници и Закон за вработување во јавен сектор;
 • Договор за работа согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РСМ;
 • Менаџерски договори;
 • Договори за практиканти;
 • Договори за доход од работа;
 • Опис и попис на работни задачи
 • Заштита на личните податоци на вработените (доверливост и обработка на податоци)

Втор дел – Пресметка на плати со практични примери

 • Пресметка на плата согласно ЗРО И ОКДПС
 • Пресметка на плата за вработени во буџет и буџетски институции, јавен сектор и административни службеници
 • Осврт на минимална плата и вработените во органите на државната управа
 • Основна плата
 • Додатоци на плата
 • Боледувања 
 • Одбитоци од плата и задржувања/извршување од плата
 • Работа во недела и за празници во трговија

Трет дел – Надоместоци на трошоци од работен однос со посебен осврт на обврската за пресметување и плаќање на Данок од личен доход и нивен аспект низ призмата на Данокот на добивка

 • Регрес за годишен одмор
 • Надомест за отпремнина при заминување во пензија
 • Надомест на дневнизи за службени патувања во земјата и во странство
 • Надоместоци за одвоен живот
 • Организирана исхрана и превоз до и од работа
 • Надоместоци за користење на сопствени возила за службени цели
 • Надоместоци на членови на органи на управување
 • Примања на професионални спортисти
 • Примања на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции
 • Надоместоци за практикантска работа
 • Надоместоци на кои не се плаќа данок од доход

Четврт дел – измени во Законот за личен доход кој се однесува на 2023 година

 • Даночен третман на немонетарни бенифиции
 • Камати на заеми
 • Осигурување на вработените

ПРЕДАВАЧ:
М-р Ленче Папазовска е професионалец со 40 годишно искуство во сметководство, финансии и деловно право. Со повеќе од 20 години искуство како предавач од областа на сметководството и финансиското работење. Има објавено голем број свои трудови. Посветена е на развојот на сметководствената професија во Македонија и значајна е нејзината препознатливост во регионот и пошироко во Европа.

Таа е активна повеќе од петнаесет години во работата на Сојузот на сметководители на Македонија како претседател на извршниот одбор како и претседател на Собранието. Во 2016 година е именувана за претседател на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија. Магистрирала на катедрата на Правниот факултет на Американскиот колеџ на тема Влијанието на стандардите на МСФИ врз корпоративното управување.
на Американскиот колеџ на тема Влијанието на стандардите на МСФИ врз корпоративното управување.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 

вработени во финансиски сектор, сметководство, благајна.
Обуката е наменета за трговските друштва и јавните установи.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
4.500 ден. (плус 18% ДДВ)Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување
ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ
Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 7 јуни 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон:

2 3128 526

2 3128 525

070 272 207          

 e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

Почеток: 09 јуни 2023 година

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт