Back To Top

РАБОТНИ ОДНОСИ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА

Оnline платформа: ZOOM

исплата на плата во услови на КОВИД-19,
-постапка за откажување на договорот за вработување со отказ од повеќе причини,
-заштита од вознемирување на работно место-мобинг-мобинг

Цел на обуката

Со оглед на состојбата со пандемијата, Институт КОНЦЕПТ на 16 април 2021 година организира обука каде што два еминентни експерти ќе разработат различни аспекти на ЗРО, и тоа исплата на плата во услови на КОВИД-19, постапка за откажување на договорот за вработување со отказ од повеќе причини и мобинг.

Покрај предавањето согласно агендата, учесниците на обуката може да поставуваат прашања поврзани со Законот за работни односи, на кои ќе добијат соодветни стручни одговори.

 

 

СОДРЖИНА  

Тема 1. Исплата на плата во услови на КОВИД -19 согласно важечките законски прописи

 • Право на плата
 • Рокови за исплата на плата
 • Заддршки од плата
 • Писмена согласност на работник
 • Додатоци од плата и надоместоци на трошоци
 • Рок на застареност

Тема 2. Постапка за откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и работодавачот предвидени во ЗРО 

 • Основани причини за отказ во согласност со ЗРО од лични причини
 • Основани причини за отказ во согласност со ЗРО од деловни причини
 • Основани причини за отказ во согласност со ЗРО поради причина на вина

Тема 3. Отказ со понуда на нов променет договор за вработување (начин и постапка) – член 78 од ЗРО

Тема 4. Рокови за отказ на договорот за вработување – член 94 од ЗРО

 • Отказ на договорот за вработување од лични причини
 • Отказ на договорот за вработување поради причини на вина од страна на работникот
 • Отказ на договорот за вработување поради сторено кривично дело на работа или во врска со работата

Тема 5: Заштита од вознемирување на работно место-мобинг.

 • Постапка за посредување и судски постапки при наводи за мобинг
 • Психичко и полово вознемирување на работно место
 • Избирање на посредник
 • Определување на посредник

Судска заштита

ПРЕДАВАЧИ

Хилда Мешкова

судија во Основен Суд Скопје 2

Санде Зиков

судија во Апелационен суд Скопје

Целна група

На обуката се претставници од сите трговски друштва кои секојдневно се соочуваат со оваа проблематика, правни сектори, сектори за човечки ресурси, менаџери и сопственици.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство.

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник изнесува 4.000 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт