Back To Top

STORYTELLING ЗА МАРКЕТИНГ

Online обука на платформа:
File:Zoom Communications Logo.svg - Wikimedia Commons
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

Цел на обуката
Обуката е фокусирана на интеракциите помеѓу емотивните маркетинг пораки и клиентите/корисниците. Важно е да се разбере дека емоционалниот стимул при раскажувањето на приказни продира под свесниот радар на клиентите. Бидејќи се работи за емоциите што клиентите сакаат да ги почувствуваат, раскажувањето приказни може да ги мотивира клиентите/корисниците кон латентен копнеж да станат идеални и да постигнат идеален живот.

Ефекти од обуката
• Создавање конкретни увиди, знаења и вештини и усвојување практични методи и техники кои ја подобруваат динамиката, имплементацијата и ефикасноста на процесот на имплементација на маркетинг стратегии чија индиректна последица е задоволството и лојалноста на корисниците/клиентите.
• Разбирање на процесот на испраќање маркетинг пораки кои го градат егото на клиентите. Влијајте на потрошувачот да се чувствува попаметно, похрабро, пософистицирано или да има чувство за самопочит. 

СОДРЖИНА

• карактеристики на успешна приказна
• аспекти на ефективна и ефикасна комуникација
• проток на комуникација и бариери за комуникација
• примена на storytelling: (маркетинг, PR, едукација, состаноци, продажба, презентација, комуникација со клиенти или корисници…)
• модели: проблем – решение – стимул
• цели на приказната + таргет на приказната
• потребите на целната група (примател)
• избор на канали за storytelling
• скицира  на storytelling
• storyboard – мапирање на сценарија
• креативност и имагинација на сценариото
• концептуализација на приказната
• рационалност на емоциите
• вовлекување емоционални обрасци
• креирање на модел поврзан со приказната
• стратегии на storytelling и концептуален план

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКАТА:
Методите на обука се засноваат на искуствено учење, системски пристап, интегративно учење и мултидисциплинарно образование: предавање, case study, brainstorming, do-it-yourself, играње улоги, дискусија, тимска работа, креативност, мапи на внатрешни состојби, mapping, цртеж, когнитивна сложеност и други структурирани активности.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБУКАТА:
• Да ги разбираат техниките на раскажување приказни
• Конципирај ја техниката на раскажување приказни
• Изберете техника на раскажување
• да ја применува техниката на раскажување
• нацрт моделирање на емоции на клиентите
• подобрување на комуникацијата со публиката, клиентите, корисниците или клиентите

ПРЕДУСЛОВИ:
-не е потребно претходно знаење
-потребен е интерес, љубопитност и отвореност за нови сознанија за темата.

ПРЕДАВАЧ:

Проф.д-р Корана Симоновиќ, родена 1972 г во Загреб дипломирала на Филозофскиот факултет во Загреб. Нејзиниот интерес за феноменот на човечкото искуство резултираше со докторат од областа на социологијата на емоциите со тема комерцијализација на емоциите. После тоа, таа се разви како обучувач и предавач за методи за вовлекување на емоционалното искуство на потрошувачите во пазарниот однос.

Со долгогодишно искуство во меѓународни симпозиуми, истражувачки проекти, работа со компании, предавања на факултет и спроведување на едукација/обука, таа со текот на времето се фокусираше на прашања, дилеми и решенија поврзани со следните теми:
• емоционално маркетинг влијание
• корисничко / корисничко искуство (UX / CX)
• емоционално рекламирање и маркетинг

ЦЕЛНА ГРУПА

Обуката е наменета за  маркетинг секторот и сите кои имаат интерес за оваа тема.

За сите учесници ќе биде обезбедено:

•    работен материјал во електроска форма
•    сертификат за присуство

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за еден учесник изнесува 6.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 5.000 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт