Back To Top

ВОВЕД ВО UX / CX МАПИРАЊЕ user experience/ customer experience (МАПИРАЊЕ НА ИСКУСТВО НА ПОТРОШУВАЧИ / КОРИСНИЦИ)

Online обука на платформа:
Цел на обуката
Мапирањето на искуството на корисниците  (клиентите или потрошувачите) е важно во процесот на креирање на кој било производ или услуга, а со тоа и ефективен маркетинг. Акцентот е ставен на емоциите и искуството од средбата со клиентот со вашиот производ, услуга или маркетинг пораки.Зошто мапирање на UX?
Мапирањето се заснова на истражување и во исто време помага во истражувањето. Мапирањето како истражување ги открива длабоките потреби и искуства на корисниците/потрошувачите, за да можете да се фокусирате на исполнување на тие потреби преку нудење, маркетинг и создавање нови производи или услуги. На овој начин, можете да го создадете посакуваното корисничко/потрошувачко искуство со вашиот производ за да ги постигнете вашите проектни цели.UX/CX мапирањето помага да се откријат скриените фактори кои ги покажуваат чувствата на корисниците, што прават, што мислат, што сакаат и што не им се допаѓа. На овој начин можете поуспешно да се фокусирате на тоа како да го креирате вашиот производ и како успешно да го пренесете во маркетингот. UX/CX мапирањето ги истражува човечките способности, чувства, потреби и искуства поврзани со успешното пласирање на вашиот производ.
СОДРЖИНА
• Различни типови на потреби на корисници/потрошувачи
• Развијте типични „личности“ и кориснички сценарија
• Откријте техники за задоволување на потребите на клиентите
• Mood board мапирање
• User persona мапирање
• Empathy map мапирање
• User scenario мапирање
• Storyboard мапирање
• User journey мапирање
• Мапирање на проблем (problem discovery)
• Откријте ги проблемите на корисникот/потрошувачот и емоционалните вакуми
• Водени од принципот: Да го разберете човечкото искуство = добар бизнис

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКАТА:

• интердисциплинарен пристап во кој се интегрирани современи истражувачки методи и теории од социологијата, психологијата, маркетингот, дизајнот и комуникацијата
• истражување користејќи методи на работилници, UX/CX мапи и бура на идеи
• флексибилност, отвореност и интерактивност со потребите на клиентот
• повеќенасочната комуникација и вежбите создаваат стимулативна атмосфера во која дури и најсериозните прашања може да се размислуваат на опуштен и креативен начинОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ОБУКАТА:
• Способност за создавање преклопувања помеѓу искуството на корисникот/потрошувачот и деловните цели
• Успешно мапирање и примена на резултатите за креирање производ, маркетинг стратегија или услуга
• Свесност за вакум или заматена содржина во интеракција со клиентот
• Усвојување техники за успешно креирање на значење, значење и позитивни чувства на клиентите поврзани со пласираниот производ/услуга
• Откријте ја најдобрата можна UX/CX стратегијаПРЕДАВАЧ:

Проф. д-р Корана Симоновиќ,
родена 1972 г во Загреб дипломирала на Филозофскиот факултет во Загреб. Нејзиниот интерес за феноменот на човечкото искуство резултираше со докторат од областа на социологијата на емоциите со тема комерцијализација на емоциите. После тоа, таа се разви како обучувач и предавач за методи за вовлекување на емоционалното искуство на потрошувачите во пазарниот однос.Со долгогодишно искуство во меѓународни симпозиуми, истражувачки проекти, работа со компании, предавања на факултет и спроведување на едукација/обука, таа со текот на времето се фокусираше на прашања, дилеми и решенија поврзани со следните теми:
• емоционално маркетинг влијание
• корисничко / корисничко искуство (UX / CX)
• емоционално рекламирање и маркетингЦЕЛНА ГРУПАОбуката е наменета за  маркетинг секторот, дизанјнери на производи и услуги, продажба и сите кои имаат интерес за оваа тема.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за еден учесник изнесува 6.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 5.000 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт