Back To Top

Вреднување – како се определува царинската вредност и какво е влијанието на трансферните цени во царинското работење

15 јуни 2023 година (четврток)
9:30 – 15:00 часот
Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Компаниите што се занимаваат со меѓународна трговија мора да вложат напори да ги знаат и да се усогласат со трговските политики што влијаат на нивните глобални пратки. Неусогласеноста со трговските прописи може да резултира со прекини на синџирот на снабдување поради доцнење при царинењето на стоките или непочитување на клучните трговски закони. Иако постојат неколку важни трговски прописи со кои членовите на трговската заедница мора да бидат запознаени, царинската вредност се издвојува како главно трговско прашање. Царинската декларирана вредност е критична трговска политика, а царинското вреднување е клучна активност на царинските органи. Сепак, многу компании вклучени во глобалната трговија се соочуваат со предизвици со тоа што е царинско вреднување и како функционира.
Во текот на онлајн -работилницата ќе биде објаснета која е царинската декларирана вредност и како таа се користи од страна на царинските органи. Ќе биде објаснет Договорот на Светската трговска организација за царинско вреднување и ќе бидат објаснети методите на проценка што треба да се користат за да се утврди царинската декларирана вредност. Исто така, ќе бидат објаснети неколку примери и студии на случај што ќе ја илустрираат употребата на методите за царинско вреднување, како и неколку алатки и ресурси како помошно средство при вреднувањето.

На работилницата ќе бидат објаснети  следните клучни теми:
–    Договорот на СТО за царинска вредност;
–    Одредбите од Царинскиот закон за царинска вредност;
–    Шесте методи за царинско вреднување;
–    Концептот на трансферни цени.
 

СОДРЖИНА

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ И КАКО СЕ КОРИСТ

-Вовед, општи одредби.

2.ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ И ПРОЦЕСОТ НА НЕЈЗИНО ВНЕСУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

-Фактурна вредност
-Царинска вредност

3.AD VALOREM ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ

-Видови на царински давачки

4.ДОГОВОРОТ НА СТО ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ И ОДРЕДБИ ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

-Вовед;
-Правни одредби
-Елементи што се вклучуваат или исклучуваат од царинската вредност

5.МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ

-Метод на трансакциска вредност
-Останати методи за утврдување на царинска вредност

6.СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ЗА ЦАРИНСКО ВРЕДНУВАЊЕ

-Практични примери и студија на случај.

7.АЛАТКИ И РЕСУРСИ

-Алатки за правилно утврдување на царинската вредност
-Курсеви за е-учење

8.ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ И ПОВРЗАНОСТА СО ЦАРИНСКОТО РАБОТЕЊЕ

-Концепт на трансферни цени
-Поврзаност со царинската постапка

ПРЕДАВАЧ:
д-р Златко Ветеровски, помошник директор Сектор за меѓународна соработка и европски интеграции во Царинската управа на Република Северна.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 
•    компании
•    увоз и извоз компании
•    трговци
•    банки
•    шпедиции и логистички центри

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
4.500 ден. (плус 18% ДДВ)

Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 13 јуни 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон:

2 3128 526

2 3128 525

            070 272 207          

 e-mail: institut@koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт